THE FACULTY HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

กิจการนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


ทำเนียบนายกสโมสรนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

นางสาวศรุตา เปรมศิริ

วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2567-ปัจจุบัน

นายชิษณุภรณ์ รื่นบุตร

วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2566-2567

นายยุปิยรัตน์ ชูกลิ่นหอม

วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2565-2566

นางสาวบุญรักษา เพ็ชรไสดี

วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2564-2565

นายสยุมภู ชินพัฒน์

วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2563-2564

นายยุคล โจมทอง

วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2562-2563

นายวิศรุฒ แดนตะเคียน

วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2561-2562

นายตุลาการณ์ กาฎีโรจน์

วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2560-2561

นายวรพจน์ ทู้ไพเราะ

วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2559-2560

นายเมธิพจน์ มั่นคง

วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2558-2559

ทุนการศึกษา

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ทุนประเภทการยกเว้นการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การสมัครขอรับทุนการศึกษา โครงการ “เรียนเอาบุญกับโค้ชเจ้ฝน”
 3. สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนการศึกษาด้านศิลปะ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
 4. ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้ารับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภท "ทุนเรียนดี"
 5. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง โครงการ "ครูช่วยศิษย์-มิตรช่วยเพื่อน" นักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2561
 6. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง โครงการ "ครูช่วยศิษย์-มิตรช่วยเพื่อน" นักศึกษาภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 2/2561
 7. ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง การสมัครขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
 8. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 9. ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประเภท "ทุนได้เปล่า" ประจำปีการศึกษา 2561
 10. ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา ประเภททุน "ศิษย์เก่าและอาจารย์อาวุโส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์"
 11. ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้ารับทุนการศึกษา ประเภททุน "ศิษย์เก่าและอาจารย์อาวุโส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์"
 12. ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา ประเภททุน "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา บุญสม"

กิจกรรมวิศวกรสังคม

ภาพกิจกรรมนักศึกษา

ภาพประชุมกิจการนักศึกษา