image

รศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

image

ผศ.ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

image

อ.วิชชุลดา ตันประเสริฐ

รองคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและประชาสัมพันธ์

image

ผศ.ปกาศิต เจิมรอด

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพ

image

ผศ.มูนีเราะฮ์ ยีดำ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

image

อ.รัตนชัย ปรีชาพงศ์กิจ

ผู้ช่วยคณบดี

image

ผศ.ดร.รุจิภาส ภูธนัญนฤภัทร

ผู้ช่วยคณบดี

image

อ.วรางคณา ปัญญามี

ผู้ช่วยคณบดี

image

อ.อรคนางค์ นวลเจริญ

ผู้ช่วยคณบดี