THE FACULTY HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

image

นางอรัญญา จงกลรัตน์

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

เบอร์โทรภายใน : 4511
Email : achongkonrat@gmail.com
image

นางสาวมนัญญา ธีรกัมปนาทธาดา

นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ / รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริการและพัฒนานักศึกษา

เบอร์โทรภายใน : 4527
Email : mananya.k@hotmail.com
image

นางภัทร์ฐิตา กิจถาวร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์โทรภายใน : 4526
Email :
image

นายภูรุจ จันทร์สว่าง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์โทรภายใน : 4528
Email : tummikuni@hotmail.com
image

นายอภิชา แก้วพูลศรี

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

เบอร์โทรภายใน : 4529
Email : suriyakaew@gmail.com
image

ว่าที่ร้อยตรีคมกฤช ตรีประดับ

นักวิชาการศึกษา

เบอร์โทรภายใน : 4522
Email :
image

นางสาวกชณิชา ศิริธาดานันท์

นักวิชาการศึกษา

เบอร์โทรภายใน : 4523
Email : s.kotnicha@gmail.com
image

นายนัฐพล จริตซื่อ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์โทรภายใน : 4500
Email :
image

นายธวัชชัย คำกัน

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

เบอร์โทรภายใน : 4531
Email :
image

นางสาววิไลวรรณ สังฤทธิ์

นักวิชาการศึกษา

เบอร์โทรภายใน : 4526
Email :
image

นางสาวสุทาทิพย์ ธรรมะวิมล

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริหาร

เบอร์โทรภายใน : 4525
Email :