ปฏิทินการดำเนินงาน

ข่าวสารประจำวัน

29 มีนาคม 2566 เวลา 15:37:32

คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 358/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 4 ARU Direct Admission 2 ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2566

29 มีนาคม 2566 เวลา 15:33:31

คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 359/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน สงกรานต์สุขใจ แต่งไทย-ลายดอก ประจำปี พ.ศ. 2566 วันที่ 11 เมษายน 2566

29 มีนาคม 2566 เวลา 15:32:35

คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 365/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทยและพิธีมอบรางวัล "บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ" ครั้งที่ 20 ประจำปีพุทธศักราช 2566 วันที่ 3 เมษายน 2566

29 มีนาคม 2566 เวลา 12:33:40

คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 360/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน "ARU HALF MARATHON 2023" วันที่ 14 พฤษภาคม 2566

29 มีนาคม 2566 เวลา 11:34:37

คำสั่งคณะที่ 79/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก หลักสูตรประยุกต์ศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566

24 มีนาคม 2566 เวลา 13:52:48

คำสั่งคณะที่ 31/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปีการศึกษา 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

24 มีนาคม 2566 เวลา 13:49:31

คำสั่งคณะที่ 78/2566 (การจัดการรัฐกิจและการปกครองท้องถิ่น) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก หลักสูตรการจัดการรัฐกิจและการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ดูทั้งหมด

29 มีนาคม 2566 เวลา 12:35:03

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 3 ARU Direct Admission 1 (สำหรับผู้สมัครในสาขาวิชาที่มีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์)

24 มีนาคม 2566 เวลา 13:46:25

ประกาศมหาวิทยาลัย 139 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 3 ARU Direct Admission 1 (ครั้งที่ 3) กรณีผู้สมัครที่ไม่ต้องสอบสัมภาษณ์

24 มีนาคม 2566 เวลา 13:45:12

ประกาศมหาวิทยาลัย 140 เรื่อง การรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบ 3 ARU Direct Admission 1 (ครั้งที่ 3) ผ่านระบบออนไลน์

16 มีนาคม 2566 เวลา 15:53:16

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 3 ARU Driect Admission 1 (สำหรับผู้สมัครในสาขาวิชาที่มีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์)

16 มีนาคม 2566 เวลา 15:37:55

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ตารางสอบปลายภาคนักศึกษา ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2565

10 มีนาคม 2566 เวลา 11:29:19

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาที่ได้รับการยกเว้นการเก็บค่าบำรุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

2 มีนาคม 2566 เวลา 10:24:29

ประกาศคณะ เรื่อง ข้อปฏิบัติการใช้ห้องสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ดูทั้งหมด

8 กรกฎาคม 2565 เวลา 12:50:26

ประกาศรายชื่อบทความวิจัย ผลงานนวัตกรรม และโครงงานจิตอาสา ที่ผ่านการพิจารณาเข้าร่วมนำเสนอผลงานระดับปริญญาตรีในสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ในงานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565

11 มกราคม 2564 เวลา 13:32:00

"Boundless Culture" The 1ST International Symposium on Creative Fine Arts (ISCFA) 2020

26 ตุลาคม 2563 เวลา 13:54:43

แบบฟอร์ม สมัครเพื่อนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมศาสตร์ระดับนานาชาติ The 1st International Symposium on Creative Fine Arts (ISCA) วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ดูทั้งหมด

12 กรกฎาคม 2565 เวลา 11:29:04

ประกาศรูปแบบการจัดการเรียนการสอน กำหนดการและตารางเรียนตารางสอน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

31 มกราคม 2565 เวลา 16:26:02

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่องการรับสมัครและเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

17 มกราคม 2565 เวลา 11:22:31

แบบคำขอ Pass Code ระบบกิจกรรมนักศึกษา

17 มกราคม 2565 เวลา 11:20:07

แบบฟอร์มบันทึกข้อความสำหรับนักศึกษา

1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13:09:25

แบบคำร้องขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13:08:54

แบบรับรองการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

10 สิงหาคม 2564 เวลา 12:00:51

ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1)

ดูทั้งหมด

14 ธันวาคม 2565 เวลา 11:10:33

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕

31 สิงหาคม 2565 เวลา 13:50:48

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

31 สิงหาคม 2565 เวลา 13:41:15

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

29 มีนาคม 2565 เวลา 10:36:43

แผนพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA-Improvement Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

24 มีนาคม 2565 เวลา 11:33:14

รายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

23 มีนาคม 2565 เวลา 09:30:29

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10:26:53

ประกาศเรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง

ดูทั้งหมด

14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:34:29

แบบประเมินการปฏิบัติราชการ รอบ 1/2566 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

11 มกราคม 2566 เวลา 10:08:11

ตารางสอนสำหรับการประเมินรอบ 1/2566 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

9 มกราคม 2566 เวลา 09:01:48

แบบฟอร์มทั่วไปจากงานบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรมกิจกรรมทั้งหมด

วิดีทัศน์ทั้งหมด

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565

#Grow together โตไปด้วยกันนะเจ้ายอดมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3 ARU Direct Admission ตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ. - 15 เม.ย.65 ดาวน์โหลดรายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่ http://e-uni6.aru.ac.th:8081/e-admission สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 035-241196

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565

#เส้นทางสู่ฝัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3 ARU Direct Admission ตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ. - 15 เม.ย.65 ดาวน์โหลดรายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่ http://e-uni6.aru.ac.th:8081/e-admission สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 035-241196

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่าน เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่าน เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562