THE FACULTY HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

ปฏิทินการดำเนินงาน

ข่าวสารประจำวัน

20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14:27:52

คำสั่งคณะที่ 60/2567 (การจัดการรัฐกิจและการปกครองท้องถิ่น) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "ชาญชรา คลังความรู้ชุมชน" วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14:25:52

คำสั่งคณะที่ 59/2567 (ภาษาญี่ปุ่น) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสอบคัดเลือกนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น เพื่อเป็นตัวแทนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัย Kyoto University of Education ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14:24:03

คำสั่งคณะที่ 58/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเสวนาวัฒนธรรมและประเพณีของชาวมุสลิม หัวข้อ "รอมฎอนที่รอคอย ในโอกาสต้อนรับเข้าสู่เดือนรอมฎอน" วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14:23:12

คำสั่งคณะที่ 57/2567 (รัฐประศาสนศาสตร์) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพและปัจฉิมนิเทศเปิดโลกอาชีพเพื่อชาวรัฐประศาสนศาสตร์ วันที่ 6 มีนาคม 2567

20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14:19:05

คำสั่งคณะที่ 56/2567 (รัฐประศาสนศาสตร์) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนกับศิลปวัฒนธรรม พหุวัฒนธรรม และทุนทางวัฒนธรรมในอยุธยา วันที่ 2 มีนาคม 2567

20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14:17:07

คำสั่งคณะที่ 55/2567 (รัฐประศาสนศาสตร์) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับบริการวิชาการ งานวิจัย และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม หัวข้อ "อบรมเชิงปฏิบัติการบริการวิชาการเรียนรู้ผ่านเกมการบริหารจัดการเชิงพื้นที่เมืองมรดกโลก" วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14:58:59

คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 222/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตารางเรียนตารางสอน นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ดูทั้งหมด

20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16:21:02

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

26 มกราคม 2567 เวลา 14:12:35

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ผลการพิจารณาการโอน/ยกเลิกรายวิชาของนักศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1/2566

24 มกราคม 2567 เวลา 13:23:10

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ 3/2567 (สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

24 มกราคม 2567 เวลา 12:08:36

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การกำหนดภาระงานโครงการยกระดับนวัตกรรมชุมชนด้วยกระบวนการวิศวกรสัมคมของอาจารย์ ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

23 มกราคม 2567 เวลา 09:28:49

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครและเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567

15 มกราคม 2567 เวลา 09:21:17

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ 1/2567 (สาขาวิชาการสอนภาษาจีน สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

20 ธันวาคม 2566 เวลา 16:03:46

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้รับทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาจากกองทุนพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1)

ดูทั้งหมด

14 ธันวาคม 2566 เวลา 14:10:48

ประกาศมหาวิทยาลัย [578] เรื่อง การพิจารณาภาระงานวิจัยและงานวิชาการอื่นของคณาจารย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

14 มิถุนายน 2566 เวลา 14:33:43

ประกาศมหาวิทยาลัย (165) เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2566)

14 มิถุนายน 2566 เวลา 14:32:58

ประกาศมหาวิทยาลัย (124) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบที่ 2 วันที่ 1 เมษายน 2566 - 30 กันยายน 2566) (ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566)

14 มิถุนายน 2566 เวลา 14:32:21

ประกาศมหาวิทยาลัย (493) เรื่อง มาตรฐานภาระงานวิจัยและวิชาการอื่นของอาจารย์ (ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

14 มิถุนายน 2566 เวลา 14:31:46

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การกำหนดภาระงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของอาจารย์ (ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2562)

ดูทั้งหมด

26 มิถุนายน 2566 เวลา 16:37:14

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขันประกวดร้องเพลงภาษาจีน งานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 7 (เพิ่มเติม)

26 มิถุนายน 2566 เวลา 16:35:23

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขันประกวดวาดภาพหัวข้อ “Soft Power : พลังแห่งการสร้างสรรค์” งานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 7

24 มิถุนายน 2566 เวลา 14:10:02

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง ผลการแข่งขันประกวดคลิป Tiktok งานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 7

24 มิถุนายน 2566 เวลา 14:08:57

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขันประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ งานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 7

24 มิถุนายน 2566 เวลา 14:06:26

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขันประกวดร้องเพลงภาษาจีน งานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 7

23 มิถุนายน 2566 เวลา 14:51:29

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทย ระดับอุดมศึกษา งานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 7

23 มิถุนายน 2566 เวลา 13:58:35

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านสังคมศาสตร์ งานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 7

ดูทั้งหมด

14 ธันวาคม 2566 เวลา 16:36:24

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ ระดับ B1จากกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ ระดับ B1 ครั้งที่ 1 (สำหรับนักศึกษาภาคปกติ รุ่นปีการศึกษา 2560-2563) ผ่านระบบออนไลน์

12 กรกฎาคม 2565 เวลา 11:29:04

ประกาศรูปแบบการจัดการเรียนการสอน กำหนดการและตารางเรียนตารางสอน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

31 มกราคม 2565 เวลา 16:26:02

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่องการรับสมัครและเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

17 มกราคม 2565 เวลา 11:22:31

แบบคำขอ Pass Code ระบบกิจกรรมนักศึกษา

17 มกราคม 2565 เวลา 11:20:07

แบบฟอร์มบันทึกข้อความสำหรับนักศึกษา

1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13:09:25

แบบคำร้องขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13:08:54

แบบรับรองการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ดูทั้งหมด

15 มกราคม 2567 เวลา 09:25:35

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งประเภทครูโรงเรียนสาธิต ครั้งที่ 1/2567 (สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา)

14 ธันวาคม 2565 เวลา 11:10:33

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕

31 สิงหาคม 2565 เวลา 13:50:48

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

31 สิงหาคม 2565 เวลา 13:41:15

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

29 มีนาคม 2565 เวลา 10:36:43

แผนพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA-Improvement Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

24 มีนาคม 2565 เวลา 11:33:14

รายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

23 มีนาคม 2565 เวลา 09:30:29

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ดูทั้งหมด

19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15:46:17

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 1/2567 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10:26:33

แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา

9 มกราคม 2566 เวลา 09:01:48

แบบฟอร์มทั่วไปจากงานบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรมกิจกรรมทั้งหมด

วิดีทัศน์ทั้งหมด

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565

#เส้นทางสู่ฝัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3 ARU Direct Admission ตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ. - 15 เม.ย.65 ดาวน์โหลดรายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่ http://e-uni6.aru.ac.th:8081/e-admission สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 035-241196

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565

#Grow together โตไปด้วยกันนะเจ้ายอดมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3 ARU Direct Admission ตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ. - 15 เม.ย.65 ดาวน์โหลดรายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่ http://e-uni6.aru.ac.th:8081/e-admission สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 035-241196

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่าน เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่าน เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562