THE FACULTY HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

การจัดการความรู้(KM)


ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2562

การเรียนการสอน/การผลิตบัณฑิต

คลิปวิดีโอ


คลิปวิดีโอบรรยายองค์ความรู้

คลิปวิดีโอบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน

การวิจัย

คลิปวิดีโอ


คลิปวิดีโอบรรยายองค์ความรู้

คลิปวิดีโอบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2558