THE FACULTY HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

การจัดการความรู้(KM)

ปีการศึกษา 2565


คลิปวิดีโอ ด้านการเรียนการสอน ประเด็นความรู้ “การจัดทำหลักสูตรประเภทการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ OBE #1”

คลิปวิดีโอบรรยายองค์ความรู้
"ด้านการเรียนการสอน ประเด็นความรู้ การจัดทำหลักสูตรประเภทการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ OBE #1"


คลิปวิดีโอ ด้านการวิจัย ประเด็นความรู้ “เทคนิคการเผยแพร่ผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ”

คลิปวิดีโอบรรยายองค์ความรู้
ด้านการวิจัย ประเด็นความรู้ “เทคนิคการเผยแพร่ผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ”


ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2562

การเรียนการสอน/การผลิตบัณฑิต

คลิปวิดีโอ


คลิปวิดีโอบรรยายองค์ความรู้

คลิปวิดีโอบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน

การวิจัย

คลิปวิดีโอ


คลิปวิดีโอบรรยายองค์ความรู้

คลิปวิดีโอบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2558