THE FACULTY HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

รายละเอียด

image

อาจารย์พันธรัตน์ ศรีสุวรรณ

การศึกษา

  • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.บ.) สาขาวิชากฎหมายมหาชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2557)
  • นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2553)

อีเมล์ : pantarat.sr@hotmail.com เบอร์โทร : 035 276 555 เบอร์ภายใน : 4504

ความเชี่ยวชาญ

-

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน บทบาทในโครงการ สัดส่วนงานวิจัย