THE FACULTY HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

รายละเอียด

image

อาจารย์กุสุมา นะสานี

การศึกษา

  • อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (อศ.ม.) สาขาภาษาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2546)
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2541)

อีเมล์ : ppmuna@hotmail.com เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 0 3524 5400

ความเชี่ยวชาญ

-

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน บทบาทในโครงการ สัดส่วนงานวิจัย