THE FACULTY HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

รายละเอียด

image

อาจารย์วรางคณา ปัญญามี

การศึกษา

  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2556)
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2551)

อีเมล์ : warangkhana_16@hotmail.com เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 0 3524 5400

ความเชี่ยวชาญ

-

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน บทบาทในโครงการ สัดส่วนงานวิจัย