THE FACULTY HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

รายละเอียด

image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มูนีเราะฮ์ ยีดำ

การศึกษา

  • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

ความเชี่ยวชาญ

1.การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
2.การพัฒนาประชาธิปไตย
3.การเมืองไทยร่วมสมัย
4.การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
5.การบริหารจัดการเมือง

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน บทบาทในโครงการ สัดส่วนงานวิจัย