THE FACULTY HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

รายละเอียด

image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกาศิต เจิมรอด

การศึกษา

อีเมล์ : p.pakasit@hotmail.com เบอร์โทร : 081-5882349 เบอร์ภายใน : 8331

ความเชี่ยวชาญ

-

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน บทบาทในโครงการ สัดส่วนงานวิจัย