THE FACULTY HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

รายละเอียด

image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมบุตร แก้วสมนึก

การศึกษา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

ความเชี่ยวชาญ

1. ด้านนโยบายสาธารณะ
2.ด้านการบริหารการศึกษา
3. ด้านรัฐประศาสนศาสตร์

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน บทบาทในโครงการ สัดส่วนงานวิจัย