THE FACULTY HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

ข่าวสารประจำวัน

14 มิถุนายน 2566 เวลา 14:33:43

ประกาศมหาวิทยาลัย (165) เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2566)

14 มิถุนายน 2566 เวลา 14:32:58

ประกาศมหาวิทยาลัย (124) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบที่ 2 วันที่ 1 เมษายน 2566 - 30 กันยายน 2566) (ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566)

14 มิถุนายน 2566 เวลา 14:32:21

ประกาศมหาวิทยาลัย (493) เรื่อง มาตรฐานภาระงานวิจัยและวิชาการอื่นของอาจารย์ (ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

14 มิถุนายน 2566 เวลา 14:31:46

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การกำหนดภาระงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของอาจารย์ (ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2562)

แสดงแถวที่ 1 to 30 of 4 (1 Pages)