ข่าวสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

29 มิถุนายน 2565 เวลา 10:59:07

รายงานจำนวนนักศึกษาปัจจุบัน (ปกติ ป.ตรี ) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2565)

9 มิถุนายน 2565 เวลา 16:51:25

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการให้คำปรึกษาแก่นักศึกาาระดับปริญญาตรี

7 มีนาคม 2565 เวลา 16:23:10

แบบฟอร์ม ขออนุญาตจัดซื้อวัสดุเพื่อตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

10 มกราคม 2565 เวลา 15:46:47

The selection results of creative works to be presented in The 2nd International Symposium on Creative Fine Arts (ISCFA) 2022

28 เมษายน 2564 เวลา 15:55:00

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง การขยายระยะเวลาการรับสมัครและเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ที่เป็นตัวแทนคณะ

21 เมษายน 2564 เวลา 16:01:17

ตัวอย่าง แบบฟอร์ม แผนการจัดการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

21 เมษายน 2564 เวลา 16:00:23

แบบฟอร์ม แผนการจัดการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10:02:52

แบบรายงานการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา

14 ธันวาคม 2563 เวลา 11:07:14

หลักเกณฑ์และการเขียนผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

14 ธันวาคม 2563 เวลา 11:04:53

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อเสนอแนะ เทคนิค ข้อควรระวัง การทำผลงานทางวิชาการ

2 ตุลาคม 2563 เวลา 16:38:07

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประเภท "ทุนได้เปล่า" ประจำปีการศึกษา 2563

7 เมษายน 2563 เวลา 15:12:34

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง เลื่อนการรับสมัครและเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563

7 เมษายน 2563 เวลา 15:09:53

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง เลื่อนการสมัครขอรับทุนการศึกษา (ทุนเรียนดี) ประจำปีการศึกษา 2562

แสดงแถวที่ 1 to 30 of 13 (1 Pages)