รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการศึกษาต่อของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ประจำปี พ.ศ. 2564
รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการศึกษาต่อของบุคลากร ครั้งที่ 7/2564
รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการศึกษาต่อของบุคลากร ครั้งที่ 6/2564
รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการศึกษาต่อของบุคลากร ครั้งที่ 5/2564
รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการศึกษาต่อของบุคลากร ครั้งที่ 4/2564
รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการศึกษาต่อของบุคลากร ครั้งที่ 3/2564
รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการศึกษาต่อของบุคลากร ครั้งที่ 2/2564
รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการศึกษาต่อของบุคลากร ครั้งที่ 1/2564