• +66 (035)245 165
  • arit@aru.ac.th

ภาพกิจกรรมสำนัก

ภาพกิจกรรมปี 2563

Northern Lights
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 11/2563 ครั้งที่ 2
Northern Lights
อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ARU Digital Workflow) ครั้งที่ 2
Fjords
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดมอบสื่อประชาสัมพันธ์ “โครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” ให้แก่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Forest
ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน หมู่ที่ 5 ตำบลสะพานไทย อำเภอบางบาล
Northern Lights
ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน หมู่ 6 ตำบลไทรน้อย อำเภอบางบาล
Northern Lights
อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ARU Digital Workflow) ครั้งที่ 2
Fjords
ประชุมบรรณารักษ์ เพื่อวางแผนการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด Library & IT Fair 2021
Forest
ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน ตำบลเกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา
Northern Lights
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 11/2563
Northern Lights
ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน ตำบลปากกราน อำเภอพระนครศรึอยุธยา
Fjords
จัดอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ARU Digital Workflow) ครั้งที่ 2
Forest
ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน ตำบลอุทัย อำเภออุทัย
Northern Lights
ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน ตำบลหนองน้ำส้ม อำเภออุทัย
Northern Lights
อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ARU Digital Workflow) ครั้งที่ 2
Fjords
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน/สำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
Forest
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10/2563
Northern Lights
อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ARU Digital Workflow)
Northern Lights
ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2563
Fjords
ประชุมบุคลากร เพื่อกำหนดผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
Forest
การตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว (Green Library) ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
Northern Lights
ประชุม Pre-Audit เพื่อรองรับการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว (รอบที่2)
Northern Lights
ประชุม Pre-Audit เพื่อรองรับการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว
Fjords
มอบหนังสือ วารสารให้กับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Forest
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่8/2563
Northern Lights
จัดอบรมฐานข้อมูลออนไลน์ให้กับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้ในการอบรม ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
Northern Lights
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “หนังสืออิเล็กทรอนิกส์” เพื่อให้นักศึกษาสามารถค้นคว้าได้ด้วยตนเอง
Fjords
เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย “เทคนิคในการสร้างแนวปฏิบัติที่ดี สู่การนำไปใช้ประโยชน์”
Forest
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว เพื่อดำเนินการจัดทำสื่อการนำเสนอห้องสมุดสีเขียว รองรับการตรวจประเมิน
Northern Lights
ประชาสัมพันธ์ทรัพยากรสารสนเทศด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยการติดตั้ง Application "Green Digital Library"
Northern Lights
รับมอบอุปกรณ์เครือข่าย ณ Warehouse ที่1 อาคาร RK BIZ CENTER เขตลาดกระบัง และ Warehouse ที่2 อาคาร ENCOA เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
Fjords
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุด เพื่อติดตามงาน
Forest
เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ (KM) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี “ความรู้ในการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งานเบื้องต้น”
Northern Lights
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและดำเนินงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งที่ 5/2563
Mountains
กิจกรรม 5 ส ครั้งที่ 2 (พื้นที่บริการรอบอาคาร)
Northern Lights
อบรมเชิงปฏิบัติการการทำเศรษฐกิจพอเพียง
Northern Lights
อบรมเชิงปฏิบัติการการสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก
Northern Lights
อบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อการค้า
Northern Lights
อบรมเชิงปฏิบัติการการทำขนมครองแครงกรอบ
Northern Lights
กิจกรรม ARIT.ARU รักบ้าน รักมหาวิทยาลัย รักโลก ร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม "GO TO Green Library"
Northern Lights
อบรมกระบวนการ เทคนิค และวิธีการเก็บข้อมูลตำบลในจังหวัด
Northern Lights
อบรมการยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก "การพัฒนารูปแบบสินค้าของชุมชน(ดอกไม้ประดิษฐ์จากโสนหางไก่)
Northern Lights
ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Fjords
ภาพบรรยาการงานสัปดาห์ห้องสมุด Library & IT Fair 2020 ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2563
Forest
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์