• +66 (035)245 165
  • arit@aru.ac.th

บุคลากร

ผู้บริหาร

ผศ.สาโรช ปุริสังคหะ

ผู้อำนวยการสำนักฯ

อาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์

รองผู้อำนวยการสำนักฯ

ผศ.สุภาพร ณ หนองคาย

รองผู้อำนวยการสำนักฯ

อาจารย์กันยาลักษณ์ โพธิ์ดง

รองผู้อำนวยการสำนักฯ

งานบริหารงานทั่วไป

น.ส.เพลินตา โมสกุล

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

น.ส.รสสุคนธ์ คำสอน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางยุพิน กิจที่พึ่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางพรทิพย์ เดชรอด

เจ้าหน้าที่พัสดุ

กัลยา จันทร์โชติ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางศิริพร แจ่มจำรัส

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางพลอยนภัส เพ็ชรวงษ์

แม่บ้าน

นางจินดา ไพยกาล

แม่บ้าน

นางนงลักษณ์ เกษมสังข์

แม่บ้าน

น.ส.สมศรี รัมมะมนต์

แม่บ้าน

นางเบญจา ผลโต

แม่บ้าน

นางมาลี รื่นรมย์

แม่บ้าน

นางอุษา บุญโสม

แม่บ้าน

งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

นางละเอียด รามคุณ

หัวหน้างาน

นางเมตตา สังข์ทอง

บรรณารักษ์

น.ส.พัชราภรณ์ ต่อดอก

บรรณารักษ์

นัยนา เพียรคงทอง

บรรณารักษ์

น.ส.อัจฉริยะณัฐ จันทร์สิงห์

บรรณารักษ์

นางศิริรัตน์ โพธิ์ภิรมย์

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

นายทิพย์ รามคุณ

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

นายเจษฏา พานแก้ว

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

นางศศินันท์ เล้าประเสริฐ

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

งานวิทยวิชาการ

นภารัตน์ จำเนียร

หัวหน้างาน

นายนิทัศน์ รสโอชา

บรรณารักษ์

งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ

นายอรรถสิทธิ์ กิจที่พึ่ง

หัวหน้างาน

นายจิรทีปต์ น้อยดี

บรรณารักษ์

น.ส.ยุธิดา เข็มปัญญา

บรรณารักษ์

นายสมชาย เพ็ญสุข

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

นายสมยศ เฉลยมณี

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

น.ส.อัญชรีพร เหลืองธรรมชาติ

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

น.ส.ชลธิชา สว่างอารมณ์

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายสายชน คงคะพันธ์

หัวหน้างาน

นายกสิพงษ์ กสิพันธ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายธีระ เอ็งวงษ์ตระกูล

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นายอำพล เกิดชนะ

ผู้ปฏิบัติการโสตศึกษา

นายณเรศณ์ จิตรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายมานิช โชติช่วง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายภูวนาถ นาควรรณกิจ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

งานบริหารระบบสารสนเทศ

นายเจษฎา สุขสมพืช

หัวหน้างาน

งานพัฒนาระบบและวิเคราะห์ข้อมูล

นายอำนาจ แก้วภูผา

หัวหน้างาน

น.ส.ฐิติรัตน์ ขาวบริสุทธิ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

น.ส.มัทนียา หามาลัย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์