• +66 (035)245 165
  • arit@aru.ac.th
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ห้องสมุดสีเขียว

  • +66 (035)245 165
  • arit@aru.ac.th

ห้องสมุดสีเขียว

Previous Next
Bootstrap Example

นโยบายห้องสมุดสีเขียว

วีดีโอแนะนำห้องสมุดสีเขียว

นโยบายห้องสมุดสีเขียว

ห้องสมุดที่เป็นมิตรกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม


เกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว

...
มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว (โดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ) พ.ศ.2558

จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ห้องสมุดเพิ่มบทบาทในการเป็นหน่วยบริการความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางการดำเนินงานอย่างถูกต้องตามหลักวิชาและมีมาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของชาติ

มาตรฐานฉบับเต็ม

ข่าวสารและกิจกรรม


วีดีโอรณรงค์

สถิติและผลการดำเนินงาน


เว็บไซต์แนะนำ