• +66 (035)245 165
  • arit@aru.ac.th

ห้องสมุดสีเขียว

นโยบายห้องสมุดสีเขียว

ห้องสมุดที่เป็นมิตรกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม


เกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว

...
มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว (โดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ) พ.ศ.2558

จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ห้องสมุดเพิ่มบทบาทในการเป็นหน่วยบริการความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางการดำเนินงานอย่างถูกต้องตามหลักวิชาและมีมาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของชาติ

มาตรฐานฉบับเต็ม

ข่าวสารและกิจกรรม

...
สำรวจบ่อบำบัดน้ำเสียสำนัก

อ.อัณธิกา เสงี่ยมใจ อ.ดร.วัชราภรณ์ ตัณติพนาทิพย์พร้อมด้วยนักศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสำรวจบ่อบำบัดน้ำเสียของ สวท.

...
ส่งมอบหมอนหลอดและถุงกระดาษ

วันที่ 5 มีนาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ส่งมอบหมอนหลอดและถุงกระดาษ ให้กับ ผศ.ดร.ปวีณา รัตนเสนาและอาจารย์เนตรนภา สาสังข์ เพื่อนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลส่งเสิมสุขภาพตำบล บ้านเพนียด และ ศูนย์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา สาขาวัดอินทาราม เป็นลำดับต่อไป

...
กิจกรรม ARIT.ARU รักบ้าน รักมหาวิทยาลัย รักโลก ร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม "GO TO Green Library"

ภาพกิจกรรมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรม ARIT.ARU รักบ้าน รักมหาวิทยาลัย รักโลก ร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม "GO TO Green Library" วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์


สถิติและผลการดำเนินงาน