• +66 (035)245 165
  • arit@aru.ac.th

งานประกันคุณภาพสำนัก

งานประกันคุณภาพสำนัก

แผนระบบสารสนเทศ

ประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานผลการประเมินตนเอง

ประจำปี 2561 ประจำปี 2563

ผลการประมินความพึงพอใจ

ประจำปี 2562

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี

อ่านรายละเอียด

แผน Smart University พ.ศ.2563-2565

อ่านรายละเอียด

Smart-University ประจำปี 2563

อ่านรายละเอียด

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก

อ่านรายละเอียด

รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

อ่านรายละเอียด

รายงานผลการไปราชการ ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ประชุม

อ่านรายละเอียด