• +66 (035)245 165
  • arit@aru.ac.th

งานประกันคุณภาพสำนัก

งานประกันคุณภาพสำนัก

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562

แผนปฏิบัติราชการประจำปี

ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน

ประจำปีงบประมาณ 2562

แผนระบบสารสนเทศ

ประจำปีงบประมาณ 2562

กรอบอัตรากำลัง 4 ปี

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562

รายงานผลการประเมินตนเอง

ประจำปี 2561

สรุปผลความพึงพอใจ

อ่านรายละเอียด

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา

คู่มือประกันการประกัน 2561 คู่มือประกันการประกัน 2562

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี

อ่านรายละเอียด