• +66 (035)245 165
 • arit@aru.ac.th

วิสัยทัศน์ พันธ์กิจ วัตถุประสงค์

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำที่มีการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาด ที่มุ่งเน้นการพัฒนาที่ตอบโจทย์โลกแห่งอนาคต Smart University โดยคำนึงถึงความยั่งยืน และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เป็นศูนย์รวมความรู้ทางวิชาการ และเป็นเลิศทางด้านการให้บริการ ที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น ภายในปี พ.ศ.2565

พันธกิจ

  1. พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและขับเคลื่อนระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้เป็นเลิศพร้อมให้บริการ

  2. พัฒนาองค์กรเพื่อเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ทันสมัย มีความก้าวหน้า และการบริการองค์ความรู้ทางวิชาการที่มีคุณภาพ

  3. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรอย่างชาญฉลาดที่มุ่งเน้นการพัฒนาที่ตอบโจทย์โลกแห่งอนาคต Smart University โดยคำนึงถึงความยั่งยืนและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

  4. ยกระดับองค์ความรู้เพื่อจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและเป็นองค์กรชั้นนำในการพัฒนาท้องถิ่น

วัตถุประสงค์

  1. เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาด Smart University โดยคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

  2. การให้บริการองค์ความรู้ทางวิชาการที่มีคุณภาพสูง (High Quality Service)

กลยุทธ์และแนวทางการปฏิบัติ

  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นห้องสมุดสรรพสิ่ง (Library Of Things)

  แนวทางการพัฒนา

   1. จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศประเภทวัสดุตีพิมพ์ วัสดุไม่ตีพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

   2. พัฒนารูปแบบการให้บริการออนไลน์ e-Service

   3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มุ่งไปสู่ความเป็น Smart University

  แนวทางการพัฒนา

   1. มีการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับระบบพัฒนาระบบรองรับวุฒิภาวะในการพัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital government maturity domain and area : MDA)

   2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้งานระบบสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital government maturity domain and area : MDA)

   3. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นองค์กรชั้นนำที่มีการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาดที่มุ่งเน้นการพัฒนาที่ตอบโจทย์โลกแห่งอนาคต Smart University โดยคำนึงถึงความยั่งยืน และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม Green Library & Green Office

  กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับการให้บริการองค์ความรู้ทางวิชาการที่มีคุณภาพสูง (High Quality Service)

  แนวทางการพัฒนา

   1. จัดเก็บข้อมูลตำบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

   2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้

   3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้รับการรับรองจากกรมการพัฒนาชุมชน

เอกลักษณ์

เป็นศูนย์รวมความรู้ทางวิชาการ และเป็นเลิศทางด้านการให้บริการ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย

ค่านิยมองค์กร

รวดเร็วและมีคุณภาพ มีใจรักบริการ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ซื่อสัตย์และมีคุณธรรม

นโยบายการบริหารงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  1. พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและทรัพยากรทางเทคโนโลยี และขับเคลื่อนระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นเลิศในการให้บริการ

  2. ห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) เป็นศูนย์รวมและแหล่งเรียนรู้

  3. พัฒนาห้องสมุดที่ตอบโจทย์โลกแห่งอนาคต Smart Library โดยคำนึงถึงความยั่งยืนและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม Green Library & Green Office

  4. สนับสนุนวิทยวิชาการ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น(Smart Library)