• +66 (035)245 165
 • arit@aru.ac.th

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์

ยกระดับการบริหารจัดการด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง ภายในปี พ.ศ.2570

พันธกิจ
ด้าน People : มุ่งมั่นพัฒนาและใส่ใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักวิทยบริการฯ

  1. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ แก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และบุคคลภายนอก

  2. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถรองรับการเป็นองค์กรสมรรถนะสูง

ด้าน Ecological : ยกระดับและพัฒนาระบบนิเวศของสำนักวิทยบริการฯ เพื่อพร้อมต่อการเรียนรู้

  1. ยกระดับและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

  2. ยกระดับและพัฒนาการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศที่รองรับในยุคดิจิทัล (Digital Library)

  3. พัฒนาสำนักวิทยบริการฯ ให้มีการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาดและคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนและสังคม

ด้าน Spiritual : ปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

  1. ปลูกฝังค่านิยมสังคมการเรียนรู้ การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์

  1. เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (Public Sector Management Quality Award: PMQA)

  2. เป็นหน่วยงานสนับสนุนและขับเคลื่อนการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)

  3. มีการบริการที่เป็นเลิศ ด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการบริการวิทยบริการและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่รองรับการเปลี่ยนแปลง

  กลยุทธ์

   1. จัดหาและพัฒนาทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

   2. ยกระดับและพัฒนารูปแบบการให้บริการวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  แผนงาน/โครงการ

   1. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

   2. โครงการพัฒนาห้องสมุดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

   3. โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

   4. โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลตำบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง

   5. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลโครงการยุทธศาสตร์และการบริการวิชาการเพื่อ

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ สู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง

  กลยุทธ์

   1. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงและจรรยาบรรณในการทำงานที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

   2. ยกระดับการบริหารจัดการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์มาตรฐานการดำเนินงาน

   3. ยกระดับและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

   4. มีการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับระดับความพร้อมและวุฒิภาวะขององค์กรในการพัฒนาไป สู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Maturity Domain and Area : MDA)

  แผนงาน/โครงการ

   1. โครงการวิทยวิชาการ กิจกรรมการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

   2. โครงการบริหารจัดการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

   3. โครงการพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

   4. โครงการบริหารจัดการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เอกลักษณ์

ศูนย์รวมความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และใส่ใจสิ่งแวดล้อม

นโยบายการบริหารงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  1. บริหารจัดการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเลิศในการให้บริการ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  2. ขับเคลื่อนเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ เพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)

  3. ส่งเสริมห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) ให้เป็นศูนย์รวมและแหล่งเรียนรู้

  4. พัฒนาห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library)

  5. ส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

สมรรถนะหลัก (E-CARE )

  E = E-Library ห้องสมุดดิจิทัล

  E = E-Service บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

  E = E-Building อาคารประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม

  E = E-Environment การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

  C = Convenience ความสะดวกของบริการ

  A = Accuracy ความแม่นยำของบริการ

  R = Rapidness ความรวดเร็วของบริการ

  E = Effectiveness ความมีประสิทธิภาพของบริการ