• +66 (035)245 165
 • arit@aru.ac.th
Responsive image

CONTACT US


อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
  0-3527-6580 ภายใน 2700, 2777
  it@aru.ac.th
  It-Aru

Information Technology Servicesหน้าที่และการให้บริการ

งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการ

 1. งานบริการคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
 2. งานบริการตรวจเช็ค ซ่อมบำรุง ติดตั้งซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพา
 3. บริการโสตทัศนูปกรณ์ ห้องเรียน และห้องประชุม
 4. งานบริการระบบเครือข่ายไร้สาย
 5. งานบริการอินเทอร์เน็ต
 6. งานบริการโทรศัพท์
 7. งานบริการกล้องวงจรปิด
 8. งานบริการจัดทำ Internet Account

งานบริหารระบบสารสนเทศ  มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการ

 1. เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
 2. เว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
 3. วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ

งานพัฒนาระบบและวิเคราะห์ข้อมูล  มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการ

 1. ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
 2. ระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน
 3. ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ
 4. ระบบสารสนเทศการบริหารการศึกษา
 5. ระบบอินเทอร์เน็ต
 6. ระบบเครือข่ายไร้สาย