อาจารย์ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับรางวัล

อาจารย์ประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ที่ได้รับรางวัล

อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโท ที่ได้รับรางวัล

  1. วันที่ 26 มิถุนายน 2566 รศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ในงานครบรอบ 40 ปี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา ลงกรณราชวิทยาลัย
  2. วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 รศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยได้รับรางวัลศิษย์นักวิจัยดีเด่น 2566
  3. วันที่ 5 ตุลาคม 2566ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง ได้รับโล่รางวัล นักบริหารการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2566 สาขาอาจารย์ผู้สอนการบริหารการศึกษาดีเด่น ของสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย จากอดีตนายกรัฐมนตรี และอดีตประธานรัฐสภา พณฯ ท่านชวน หลีกภัย ณ หอประชุมใหญ่ สำนักเลขาธิการคุรุสภา กรุงเทพมหานคร

อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอก ที่ได้รับรางวัล