บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

image

นางทิวาพร ส่งแสง

นักวิชาการศึกษารักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

image

นางสาวสุดาทิพย์ ศุภผล

นักวิชาการศึกษา

image

นางสาวนุชจรี สัญญะสาร

นักวิชาการศึกษา

image

ว่าที่ร้อยตรีสามารถ ลำใยหวาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป