เกี่ยวกับหน่วยงาน

กิจกรรมหน่วยงานล่าสุด

image

นางทิวาพร ส่งแสง

นักวิชาการศึกษา กลุ่มงานนโยบายและแผน ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย

เบอร์โทรภายใน : 0 3527 6555 ต่อ 7522
Email : thiwaporn461@yahoo.com


นางสาวสุดาทิพย์ ศุภผล

นักวิชาการศึกษา กลุ่มงานบริหารวิชาการ

เบอร์โทรภายใน : 0 3527 6555 ต่อ 7524
Email : ohhonoon@yahoo.com

นางสาวนุชจรี สัญญะสาร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

เบอร์โทรภายใน : 0 3527 6555 ต่อ 7525
Email :

ว่าที่ร้อยตรีสามารถ ลำใยหวาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ 7527
Email : samart_040@hotmail.com

นางสาวอันติกา เตชเสริมภูมิ

นักวิชาการศึกษา กลุ่มงานบริหารวิชาการ

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ7500
Email : untika@aru.ac.th