บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

image

นางทิวาพร ส่งแสง

นักวิชาการศึกษา กลุ่มงานนโยบายและแผน รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย

image

นางสาวสุดาทิพย์ ศุภผล

นักวิชาการศึกษา กลุ่มงานบริหารวิชาการ

image

นางสาวนุชจรี สัญญะสาร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

image

ว่าที่ร้อยตรีสามารถ ลำใยหวาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป