(7601) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

image

ผศ.ดร.ชมพูนุท สุขหวาน

ประธานฯหลักสูตร / ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ผศ.ดร.ปิยะธิดา ทองอร่าม

กรรมการและเลขานุการบริหารหลักสูตร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

image

ผศ.ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง

กรรมการบริหารหลักสูตร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ผศ.ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี

กรรมการบริหารหลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ผศ.ดร.สุวนิตย์ รุ่งราตรี

กรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ดร.รวีวัตร์ สิริภูบาล

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ผศ.ดร.พรเทพ รู้แผน

อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ผศ.ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง

อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ผศ.ดร.ศิริพล แสนบุญส่ง

อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ผศ.ดร.สุภัทรา คงเรือง

อาจารย์ประจำหลักสูตร

(7701) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

image

ผศ.ดร.พรเทพ รู้แผน

ประธานบริหารหลักสูตร / ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ดร.วีรภัทร ภัทรกุล

กรรมการและเลขานุการบริหารหลักสูตร / ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ผศ.ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง

กรรมการบริหารหลักสูตร / ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดํารง

กรรมการบริหารหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ดร.ชัยยศ เดชสุระ

กรรมการบริหารหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร

(7702) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

image

ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดํารง

ประธานบริหารหลักสูตร / ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ผศ.ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง

กรรมการและเลขานุการบริหารหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ดร.แสน สมนึก

กรรมการบริหารหลักสูตร / ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ผศ.ดร.พรเทพ รู้แผน

กรรมการบริหารหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ผศ.ดร.ศิริพล แสนบุญส่ง

กรรมการบริหารหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ดร.สวัสดิ์ เพชรบูรณ์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร

(7704) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

image

ผศ.ดร.ภัทรนันท สุรชาตรี

ประธานบริหารหลักสูตร / ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ดร.แสงจิตต์ ไต่แสง

กรรมการและเลขานุการบริหารหลักสูตร / ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ผศ.ดร.อารมณ์ เอี่ยมประเสริฐ

กรรมการบริหารหลักสูตร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ผศ.ดร.พัทธ์พสุตม์ สาธุนุวัฒน์

กรรมการบริหารหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ

กรรมการบริหารหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ดร.เมธารัตน์ จันตะนี

อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

รศ.ดร.วันทนา เนาว์วัน

อาจารย์ประจำหลักสูตร

(7711) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

image

ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ

ประธานบริหารหลักสูตร / ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ผศ.ดร.นฤมล อนุสนธิ์พัฒน์

กรรมการและเลขานุการบริหารหลักสูตร / ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง

กรรมการบริหารหลักสูตร / ผู้รับผิดชอบหลักสูตร /อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ผศ.ดร.กานดา เต๊ะขันหมาก

กรรมการบริหารหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร

(7712) หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม

image

ผศ.ดร.ธาตรี มหันตรัตน์

ประธานบริหารหลักสูตร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ดร.ปัณณธร หอมบุญมา

กรรมการและเลขานุการบริหารหลักสูตร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

รศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์

กรรมการบริหารหลักสูตร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง

อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ผศ.ดร.กานดา เต๊ะขันหมาก

อาจารย์ประจำหลักสูตร

(7703) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม

(7801) หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

image

ผศ.ดร.พรเทพ รู้แผน

อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ผศ.ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง

อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ดร.ชัยยศ เดชสุระ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ดร.วีรภัทร ภัทรกุล

อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดํารง

อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ผศ.ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี

อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ผศ.ดร.ศิริพล แสนบุญส่ง

อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ดร.แสน สมนึก

อาจารย์ประจำหลักสูตร