เกี่ยวกับหน่วยงาน

กิจกรรมหน่วยงานล่าสุด

(7601) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

image

ผศ.ดร.ชมพูนุท สุขหวาน

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร/ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ผศ.ดร.ปิยะธิดา ทองอร่าม

กรรมการและเลขานุการบริหารหลักสูตร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

image

ผศ.ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง

กรรมการบริหารหลักสูตร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ผศ.ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี

กรรมการบริหารหลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ผศ.ดร.สุวนิตย์ รุ่งราตรี

กรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

อาจารย์ ดร.ชัยยศ เดชสุระ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ผศ.ดร.พรเทพ รู้แผน

อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ผศ.ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง

อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ผศ.ดร.ศิริพล แสนบุญส่ง

อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ผศ.ดร.สุภัทรา คงเรือง

อาจารย์ประจำหลักสูตร

(7701) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

image

ผศ.ดร.พรเทพ รู้แผน

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร / ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ผศ.ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง

กรรมการและเลขานุการบริหารหลักสูตร / ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

อาจารย์ ดร.วีรภัทร ภัทรกุล

กรรมการบริหารหลักสูตร / ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

อาจารย์ ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดํารง

กรรมการบริหารหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

อาจารย์ ดร.ชัยยศ เดชสุระ

กรรมการบริหารหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ผศ.ดร.ประยูร บุญใช้

อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ผศ.ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี

อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ผศ.ดร.ศิริพล แสนบุญส่ง

อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ผศ.ดร.ภัธภร หลั่งประยูร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

(7702) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

image

อาจารย์ ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดํารง

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร / ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

อาจารย์ ดร.สมกมล กาญจนพิบูลย์

กรรมการและเลขานุการบริหารหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ผศ.ดร.ประยูร บุญใช้

กรรมการบริหารหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ผศ.ดร.สุภัทรา คงเรือง

กรรมการบริหารหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ผศ.ดร.ศิริพล แสนบุญส่ง

กรรมการบริหารหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ผศ.ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง

อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ผศ.ดร.ภัธภร หลั่งประยูร

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ผศ.ดร.พรเทพ รู้แผน

อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ผศ.ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี

อาจารย์ประจำหลักสูตร

(7704) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

image

อาจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ ศรีวิไลย

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร/ อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

อาจารย์ ดร.จันจิรา ดีเลิศ

กรรมการและเลขานุการบริหารหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

อาจารย์ ดร.กิติมา ทามาลี

กรรมการบริหารหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร /อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

อาจารย์ ดร.มรุต กลัดเจริญ

กรรมการบริหารหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร /อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ผศ.ดร.แสงจิตต์ ไต่แสง

กรรมการบริหารหลักสูตร/ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ผศ.ดร.ภัทรนันท สุรชาตรี

อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ผศ.ดร.พัทธ์พสุตม์ สาธุนุวัฒน์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

อาจารย์ ดร.ญาณิศา เผื่อนเพาะ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

(7711) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

image

ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร /อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ผศ.ดร.นฤมล อนุสนธิ์พัฒน์

กรรมการและเลขานุการบริหารหลักสูตร / ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

รศ.ดร.ปฐมบุตร แก้วสมนึก

กรรมการบริหารหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ผศ.ดร.อัครวินท์ ศาสนพิทักษ์

กรรมการบริหารหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ผศ.ดร.ภัทราพร จันตะนี

กรรมการบริหารหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

รศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร

(7712) หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม

image

ผศ.ดร.ปัณณธร หอมบุญมา

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร /อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

รศ.ดร.ธาตรี มหันตรัตน์

กรรมการและเลขานุการบริหารหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร /อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

รศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์

กรรมการบริหารหลักสูตร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

รศ.ดร.วิณัฏฐา แสงสุข

กรรมการบริหารหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร

(7713) หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566)

image

ผศ.ดร.สุธี โกสิทธิ์

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร /อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

รศ.ดร.กานดา เต๊ะขันหมาก

กรรมการบริหารหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร /อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ผศ.ดร.นฤมล อนุสนธิ์พัฒน์

กรรมการบริหารหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

รศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

รศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

(7801) หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

image

ผศ.ดร.พรเทพ รู้แผน

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

อาจารย์ ดร.วีรภัทร ภัทรกุล

กรรมการและเลขานุการบริหารหลักสูตร /อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

รศ.ดร.อัจฉรา นิยมาภา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ผศ.ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง

กรรมการบริหารหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

อาจารย์ ดร.ชัยยศ เดชสุระ

กรรมการบริหารหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

อาจารย์ ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดํารง

กรรมการบริหารหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ผศ.ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี

อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ผศ.ดร.ศิริพล แสนบุญส่ง

อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ผศ.ดร.ประยูร บุญใช้

อาจารย์ประจำหลักสูตร

(7802) หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม

image

รศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร/ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

รศ.ดร.ธาตรี มหันตรัตน์

กรรมการและเลขานุการบริหารหลักสูตร / ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ผศ.ดร.ปัณณธร หอมบุญมา

กรรมการบริหารหลักสูตร/ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

รศ.ดร.วิณัฏฐา แสงสุข

กรรมการบริหารหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร

(7803) หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

image

ผศ.ดร.ประยูร บุญใช้

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร /อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร /อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

อาจารย์ ดร.พัชราภร พูลบุญ

กรรมการและเลขานุการบริหารหลักสูตร

image

ผศ.ดร.สุภัทรา คงเรือง

กรรมการบริหารหลักสูตร

image

ผศ.ดร.ศิริพล แสนบุญส่ง

กรรมการบริหารหลักสูตร

image

อาจารย์ ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดํารง

กรรมการบริหารหลักสูตร /อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร /อาจารย์ประจำหลักสูตร

(7804) หลักสูตรบริการธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

image

อาจารย์ ดร.มรุต กลัดเจริญ

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร /อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

อาจารย์ ดร.อมรา ดอกไม้

กรรมการและเลขานุการบริหารหลักสูตร /อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

อาจารย์ ดร.กิติมา ทามาลี

กรรมการบริหารหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร /อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ผศ.ดร.แสงจิตต์ ไต่แสง

กรรมการบริหารหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร /อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด

กรรมการบริหารหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ผศ.ดร.เมธารัตน์ จันตะนี

อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

รศ.ดร.วันทนา เนาว์วัน

อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

อาจารย์ ดร.ชาญชัย เมธาวิรุฬห์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ผศ.ดร.พิเชษฐ เนตรสว่าง

อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

อาจารย์ ดร.สวิตา อยู่สุขขี

อาจารย์ประจำหลักสูตร