(7601) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุช สุขหวาน

ประธานฯหลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ดร.รวีวัตร์ สิริภูบาล

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะธิดา ทองอร่าม

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร

(7701) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ รู้แผน

ประธานบริหารหลักสูตรฯ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ดร.ชัยยศ เดชสุระ

กรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง

กรรมการบริหารหลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดํารง

กรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ดร.วีรภัทร ภัทรกุล

กรรมการและเลขานุการบริหารหลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร

(7702) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

image

ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดํารง

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ดร.สวัสดิ์ เพชรบูรณ์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ดร.แสน สมนึก

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร

(7704) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรนันท สุรชาตรี

ประธานบริหารหลักสูตรฯ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล

กรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ดร.อารมณ์ เอี่ยมประเสริฐ

กรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ดร.กิติมา ทามาลี

กรรมการบริหารหลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ดร.แสงจิตต์ ไต่แสง

กรรมการและเลขานุการบริหารหลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร

(7711) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ

ประธานบริหารหลักสูตรฯ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชุกร นาคธน

กรรมการบริหารหลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง

กรรมการบริหารหลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา เต๊ะขันหมาก

กรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล อนุสนธิ์พัฒน์

กรรมการและเลขานุการบริหารหลักสูตร

(7712) หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม

image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์

ปฏิบัติหน้าที่ประธานหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ดร.ปัณณธร หอมบุญมา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร

(7703) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม