รายละเอียด

image

ผศ.ดร.ปัณณธร หอมบุญมา

การศึกษา

  • ปร.ด. (อาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  • รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , น.ม. (กฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • น.บ.ท.(เนติบัณฑิตไทย)สำนักอบรมเนติบัณฑิตยสภา ,ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,หลักสูตรวิชาว่าความสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ,หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ศาลปกครอง ,น.บ. (นิติศาสตร์)มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อีเมล์ : pannathorn1970@gmail.com เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 0 3527 6555 ต่อ 7500

ความเชี่ยวชาญ

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อผลงานวิจัย ปี พ.ศ. แหล่งทนุ/ปีงานประมาณที่รับทุน สถานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ดาวน์โหลด