รายละเอียด

image

ผศ.ดร.สุวนิตย์ รุ่งราตรี

การศึกษา

  • ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
  • วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
  • วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 0 3527 6555 ต่อ 8014

ความเชี่ยวชาญ

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อผลงานวิจัย ปี พ.ศ. แหล่งทนุ/ปีงานประมาณที่รับทุน สถานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ดาวน์โหลด