รายละเอียด

image

ผศ.ดร.ศิริพล แสนบุญส่ง

การศึกษา

  • ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
  • ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
  • ค.อ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 0 3532 2083

ความเชี่ยวชาญ

1.คอมพิวเตอร์ศึกษา
2.เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
3.วิทยาการคำนวณ
4.รูปแบบและเทคนิคการสอนสมัยใหม่
5.นวัตกรรมทางการศึกษา

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อผลงานวิจัย ปี พ.ศ. แหล่งทนุ/ปีงานประมาณที่รับทุน สถานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 ผลการจัดการเรียน การสอนแบบผสมผสาน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้โครงงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริมผลงาน สร้างสรรค์ และทักษะการทำงานร่วมกันเป็นทีมของนักศึกษาคณะครุศาสตร์สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา. 2560, กันยายน – ธันวาคม - วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 11(3), 195-207. (TCI ฐาน 1) ดาวน์โหลด
2 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ห้องเรียน กลับด้านโดยใช้เทคโนโลยีคลาวด์ ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ สำหรับครูของนักศึกษาปริญญาตรี. 2560, พฤศจิกายน - วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 11(ฉบับพิเศษ), 133-146. (TCI ฐาน 1) ดาวน์โหลด
3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนรู้ บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. 2562, พฤษภาคม – สิงหาคม - วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 10(2), 218 – 226. (TCI ฐาน 1) ดาวน์โหลด