รายละเอียด

image

ผศ.ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง

การศึกษา

  • กศ.ด. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา)
  • ศษ.ม. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา)
  • ค.บ. (คณิตศาสตร์)

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 0 3527 6555 ต่อ 8018

ความเชี่ยวชาญ

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อผลงานวิจัย ปี พ.ศ. แหล่งทนุ/ปีงานประมาณที่รับทุน สถานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 การพัฒนารูปแบบการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สู่งานวิจัยในชั้นเรียน 16-17 ธันวาคม 2564 - การประชุมระดับชาติ ราชภัฏกรุงเก่า ครั้งที่ 4 โปสเตอร์ มรภ.อย. 2564 ดาวน์โหลด