รายละเอียด

image

ผศ.ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง

การศึกษา

  • ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา
  • ศษ.ม. (สังคมศึกษา)
  • ค.บ. (สังคมศึกษา)

อีเมล์ : teerawat_1974@hotmail.com เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 0 3532 2083

ความเชี่ยวชาญ

1.หลักทฤษฎีทางการบริหาร
2.การบริหารสถานศึกษา
3.การบริหารวิชาการในสถานศึกษา
4.การประกันคุณภาพการศึกษา
5.การบริหารหลักสูตร

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อผลงานวิจัย ปี พ.ศ. แหล่งทนุ/ปีงานประมาณที่รับทุน สถานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ดาวน์โหลด
1 แนวทางการส่งเสริม บทบาทของผู้ปกครองในการเสริมสร้างสุขภาวะเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัด อ่างทอง. 2563, กรกฎาคม – ธันวาคม - วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์, 22(2), 69 - 80. (TCI ฐาน 2) ดาวน์โหลด
2 แนวทางการพัฒนา บทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนของครู ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัดสระบุรี. 2563, กรกฎาคม – กันยายน - สระบุรี. วารสารการบริหารการศึกษา และภาวะผู้นำมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 9(33), 236 – 272. (TCI ฐาน 2) ดาวน์โหลด
3 การบริหารสถานศึกษาอย่างผู้บริหารมืออาชีพ. 2561 - กรุงเทพมหานคร : บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด. 148 หน้า. ดาวน์โหลด