หลักสูตรสาขาวิชาชีพครู

ชื่อหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตรสาขาวิชาชีพครู

ปรัชญา

มุ่งผลิตและพัฒนาผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีเฉพาะบางสาขาวิชาที่ยังไม่มีวุฒิทางการศึกษาให้เป็นครูที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรอบรู้ ทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพครูมีความรักและผูกพันต่อการพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่นมุ่งสู่สากล

ความสำคัญ

ครูเป็นปูชนียบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างคนให้เป็นคนดี คนเก่ง คนมีความสุขที่พร้อมเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลกและมีส่วนสำคัญในการพัฒนาสังคม พัฒนาประเทศโดยอาศัยการจัดการศึกษาให้กับเยาวชนให้เป็นคนที่มีคุณภาพและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

วิชาชีพครูจึงเป็นวิชาชีพชั้นสูง และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูเป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตครูที่มีความรอบรู้และทักษะทางด้านวิชาชีพครูตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาเอกที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี มาผนวกกับการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา มีการปฏิบัติตนและมีการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ ให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และสามารถนำการพัฒนาท้องถิ่นได้ เป็นครูชั้นวิชาชีพที่มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ สมรรถนะและความปรีชาสามารถในการจัดการเรียนรู้ การประกอบวิชาชีพและการปฏิบัติงานรวมทั้งการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสม เพื่อไปทำหน้าที่จัดการเรียนรู้ให้กับเยาวชนในสถานศึกษา ดังนั้นบัณฑิตครูจึงเป็นบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาคุณภาพของเยาวชน ท้องถิ่นหรือชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไปจึงจำเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรนี้ให้ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน และสังคมตลอดจนสอดคล้องกับทิศทางหรือนโยบายและแผนการพัฒนาการศึกษาของชาติ

วัตถุประสงค์

 1. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู และบุคลิกภาพความเป็นครู
 2. มีความรอบรู้ทางด้านวิชาชีพครู ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
 3. มีทักษะทางปัญญา สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหาและทำการวิจัยเพื่อพัฒนางานและองค์ความรู้ได้อย่างสร้างสรรค์
 4. มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีภาวะผู้นำและผู้ตามที่ดีตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม
 5. มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ การแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสม
 6. มีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลายอย่างสร้างสรรค์
 7. มีความรัก ความผูกพันต่อท้องถิ่นและสำนึกในความเป็นไทย
 8. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีสอดคล้องกับงานวิชาชีพครู

โครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาชีพครู

หลักสูตร

 1. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวน 34 หน่วยกิต
 2. โครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็น 2 กลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้

    2.1 กลุ่มวิชาความรู้วิชาชีพครู รวมจำนวน27หน่วยกิต
    2.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รวมจำนวน7หน่วยกิต
       - วิชาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1หน่วยกิต
       - วิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 6หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีความถนัดหรือความสนใจในวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู
 2. มีคุณวุฒิและคุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อบังคับและระเบียบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หรือ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือสำนักงานคณะกรรมการคุรุสภากำหนด
 3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. ครูผู้สอนในสถานศึกษาทั้งของรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 2. นักวิชาการทางด้านการศึกษาในหน่วยงานของรัฐและเอกชน

ดาวน์โหลด