หลักสูตรสาขาวิชาชีพครู

ชื่อหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตรสาขาวิชาชีพครู

ปรัชญา

มุ่งผลิตและพัฒนาผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีเฉพาะบางสาขาวิชาที่ยังไม่มีวุฒิทางการศึกษาให้เป็นครูที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรอบรู้ ทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพครูมีความรักและผูกพันต่อการพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่นมุ่งสู่สากล

ความสำคัญ

ครูเป็นปูชนียบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างคนให้เป็นคนดี คนเก่ง คนมีความสุขที่พร้อมเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลกและมีส่วนสำคัญในการพัฒนาสังคม พัฒนาประเทศโดยอาศัยการจัดการศึกษาให้กับเยาวชนให้เป็นคนที่มีคุณภาพและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

วิชาชีพครูจึงเป็นวิชาชีพชั้นสูง และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูเป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตครูที่มีความรอบรู้และทักษะทางด้านวิชาชีพครูตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาเอกที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี มาผนวกกับการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา มีการปฏิบัติตนและมีการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ ให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และสามารถนำการพัฒนาท้องถิ่นได้ เป็นครูชั้นวิชาชีพที่มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ สมรรถนะและความปรีชาสามารถในการจัดการเรียนรู้ การประกอบวิชาชีพและการปฏิบัติงานรวมทั้งการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสม เพื่อไปทำหน้าที่จัดการเรียนรู้ให้กับเยาวชนในสถานศึกษา ดังนั้นบัณฑิตครูจึงเป็นบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาคุณภาพของเยาวชน ท้องถิ่นหรือชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไปจึงจำเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรนี้ให้ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน และสังคมตลอดจนสอดคล้องกับทิศทางหรือนโยบายและแผนการพัฒนาการศึกษาของชาติ

วัตถุประสงค์

  1. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู และบุคลิกภาพความเป็นครู
  2. มีความรอบรู้ทางด้านวิชาชีพครู ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
  3. มีทักษะทางปัญญา สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหาและทำการวิจัยเพื่อพัฒนางานและองค์ความรู้ได้อย่างสร้างสรรค์
  4. มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีภาวะผู้นำและผู้ตามที่ดีตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม
  5. มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ การแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสม
  6. มีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลายอย่างสร้างสรรค์
  7. มีความรัก ความผูกพันต่อท้องถิ่นและสำนึกในความเป็นไทย
  8. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีสอดคล้องกับงานวิชาชีพครู

โครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาชีพครู

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. ครูผู้สอนในสถานศึกษาทั้งของรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  2. นักวิชาการทางด้านการศึกษาในหน่วยงานของรัฐและเอกชน

ดาวน์โหลด