อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ผศ.ดร.ชมพูนุท สุขหวาน

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร/ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • กศ.ด. (วิจัยและพัฒนาหลักสูตร)
 • ศษ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
 • ศษ.บ. (เคมี)

อีเมล์ : chompunutsukwan@gmail.com เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 0 3527 6555 ต่อ 7500

ผลงานวิจัยและความเชียวชาญ

image

ผศ.ดร.ปิยะธิดา ทองอร่าม

กรรมการและเลขานุการบริหารหลักสูตร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

การศึกษา

 • ค.ด. (วัดและประเมินผลการศึกษา)
 • ค.ม. (วิจัยทางการศึกษา)
 • ค.บ. (มัธยมศึกษา)

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 0 3527 6555 ต่อ 8454

ผลงานวิจัยและความเชียวชาญ

image

ผศ.ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง

กรรมการบริหารหลักสูตร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • กศ.ด. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา)
 • ศษ.ม. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา)
 • ค.บ. (คณิตศาสตร์)

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 0 3527 6555 ต่อ 8018

ผลงานวิจัยและความเชียวชาญ

image

ผศ.ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี

กรรมการบริหารหลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
 • ค.ม. (โสตทัศนศึกษา)
 • ศษ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)

อีเมล์ : cboriboon@aru.ac.th เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 035-322084

ผลงานวิจัยและความเชียวชาญ

image

ผศ.ดร.สุวนิตย์ รุ่งราตรี

กรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
 • วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
 • วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 0 3527 6555 ต่อ 8014

ผลงานวิจัยและความเชียวชาญ

image

อาจารย์ ดร.รวีวัตร์ สิริภูบาล

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • ศศ.บ. (พลศึกษา)
 • ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
 • กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา)

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 0 3532 2083

ผลงานวิจัยและความเชียวชาญ

image

ผศ.ดร.พรเทพ รู้แผน

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • ค.ด. (บริหารการศึกษา)
 • ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
 • ค.บ. (ประถมศึกษา), ศษ.บ.(บริหารการศึกษา)

อีเมล์ : drpornthep@yahoo.co.th เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 0 3527 6555 ต่อ 7531

ผลงานวิจัยและความเชียวชาญ

image

ผศ.ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา
 • ศษ.ม. (สังคมศึกษา)
 • ค.บ. (สังคมศึกษา)

อีเมล์ : teerawat_1974@hotmail.com เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 0 3532 2083

ผลงานวิจัยและความเชียวชาญ

image

ผศ.ดร.ศิริพล แสนบุญส่ง

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
 • ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
 • ค.อ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 0 3532 2083

ผลงานวิจัยและความเชียวชาญ

image

ผศ.ดร.สุภัทรา คงเรือง

อาจารย์ประจำหลักสูตร

การศึกษา

 • ค.ด. (การศึกษาปฐมวัย)
 • ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย)
 • ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 0 3527 6555 ต่อ 8013

ผลงานวิจัยและความเชียวชาญ