image

รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์

อธิการบดี ประธานคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย

image

ผศ.ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม

รองอธิการบดี รองประธานคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย

image

ผศ.ดร.ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

image

ผศ.ดร.วิชชุกร นาคธน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

image

รศ.ดร.พิมลพรรณ เพชรสมบัติ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

image

ผศ.ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี

คณบดีคณะครุศาสวตร์ กรรมการ คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย

image

อาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย

image

รศ.ดร.วิณัฏฐา แสงสุข

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย

image

ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย

image

ผศ.ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์

ผูัอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย

image

ผศ.ดร.พรเทพ รู้แผน

ผู้แทนประธานฯหลักสูตร กรรมการ คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย

image

ผศ.ดร.ภัทรนันท สุรชาตรี

ผู้แทนประธานฯหลักสูตร กรรมการ คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยย

image

ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดํารง

ผู้แทนประธานฯหลักสูตร กรรมการ คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย

image

ผศ.ดร.ธาตรี มหันตรัตน์

ผู้แทนประธานฯหลักสูตร กรรมการ คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย

image

ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย

image

นางทิวาพร ส่งแสง

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย