เกี่ยวกับหน่วยงาน

กิจกรรมหน่วยงานล่าสุด

image

รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์

อธิการบดี ประธานคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ 035-276555 ต่อ 1001
Email : pchoos@aru.ac.th , chusit.aru@gmail.com


คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย

image

ผศ.ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม

รองอธิการบดี รองประธานคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ 035-276555 ต่อ 1003
Email : nkrongthip@aru.ac.th
image

ผศ.ดร.ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :
image

ผศ.ดร.วิชชุกร นาคธน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :
image

รศ.ดร.พิมลพรรณ เพชรสมบัติ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ
Email :
image

ผศ.ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี

คณบดีคณะครุศาสวตร์ คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ 035-322084 , 035-276581 ต่อ 4000
Email : cboriboon@aru.ac.th
image

ดร.สมเกียรติ แดงเจริญ

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ 035-276555 ต่อ 5501และ 8402
Email : aunaru2544@gmail.com
image

รศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ 035-276555 ต่อ 4501
Email :
image

รศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ 035-276555 ต่อ 5001
Email : rwimon@aru.ac.th
image

ผศ.ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์

ผูัอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ 035-276555 ต่อ 2101
Email :
image

ผศ.ดร.พรเทพ รู้แผน

ผู้แทนประธานฯหลักสูตร คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ 0 3527 6555 ต่อ 7531
Email : drpornthep@yahoo.co.th
image

อาจารย์ ดร.มรุต กลัดเจริญ

ผู้แทนประธานฯหลักสูตร คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ 035-276555 ต่อ 8442
Email :
image

อาจารย์ ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดํารง

ผู้แทนประธานฯหลักสูตร คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ 0 3532 2083
Email : ananxisu163@gmail.com
image

ผศ.ดร.ปัณณธร หอมบุญมา

ผู้แทนประธานฯหลักสูตร คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ 0 3527 6555 ต่อ 7532
Email : pannathorn1970@gmail.com
image

รศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ 0 3527 6555 ต่อ 7502
Email : apichat_asm@hotmail.com
image

นางทิวาพร ส่งแสง

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ 0 3527 6555 ต่อ 7522
Email : thiwaporn461@yahoo.com

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย

 พิจารณาเสนอนโยบายและแผนงานเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ

 พิจารณาเสนอระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหาร การจัดการศึกษา หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาต่อสภาวิชาการพิจารณาก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ

 พิจารณาคุณสมบัติคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์พิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เสนออธิการบดีแต่งตั้ง

 พิจารณารายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเสนอสภาวิชาการพิจารณาก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

 พิจารณาเสนอระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการเงินของบัณฑิตวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ

 แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย

 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร การเปิดและปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ

 กำกับดูแล และติดตามการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา

 ดำเนินการเรื่องอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

...