image

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์

อธิการบดี ประธานกรรมการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม

รองอธิการบดี รองประธานกรรมการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญ แสนภักดี

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ไวยกุล

คณบดีคณะครุศาสวตร์ กรรมการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

image

รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ รู้แผน

ประธานฯหลักสูตร ค.ม.(การบริหารการศึกษา) กรรมการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา คงเรือง

ประธานฯหลักสูตร ค.ม.(การจัดการการเรียนรู้) กรรมการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรนันท สุรชาตรี

ประธานฯ หลักสูตร บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) กรรมการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุช สุขหวาน

ประธานฯหลักสูตร ป.บัณฑิต ส.วิชาชีพครู กรรมการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ

ผู้อำนายการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

image

ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดํารง

รองผู้อำนายการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ