เกี่ยวกับหน่วยงาน

กิจกรรมหน่วยงานล่าสุด

ปรัญชา ปณิธาน วิสัยทัศน์

ปรัชญา

บัณฑิตมีคุณภาพ คู่คุณธรรม นำความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพด้านการวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ภายในปี 2570”

พันธกิจ

1.ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและยกระดับมาตรฐานของการผลิตบัณฑิต ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ

2.พัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีความสามารถในการวิจัยและสร้างองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น

3.ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมโดยมุ่งเน้นการทำวิจัยในลักษณะบูรณาการและสหวิทยาเพื่อนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต

4.สร้างเครือข่ายทางวิชาการกับหน่วยงานระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับนานาชาติและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ

5.ร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมให้เข้มแข็งพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และยกระดับการให้บริการทางวิชาการเพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษาของกลุ่มราชภัฏภาคกลาง

อัตลักษณ์

ความรู้ดี มีทักษะวิจัย ใฝ่คุณธรรม นำท้องถิ่น

เอกลักษณ์

บัณฑิตศึกษา มีความรับผิดชอบ อ่อนน้อม ถ่อมตน อาสา เสียสละ

ค่านิยม : GRAD

1.G Good Governance : ยึดหลักธรรมาภิบาล

2.R Responsibility : มีความรับผิดชอบ

3.A Attitude : ทัศนคติที่ดี

4.D Development : พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

สมรรถนะหลัก

กำกับดูแลการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

วัฒนธรรมองค์กร

การบริหารจัดการองค์กรโดยสร้างความร่วมมือและการบริการที่ดี

ปณิธาน

“เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานบัณฑิตศึกษา สร้างสรรค์องค์ความรู้ เสริมศักยภาพการวิจัย และผสานประโยชน์ต่อท้องถิ่นและสังคม”

นโยบายบัณฑิตวิทยาลัย

1.ด้านการพัฒนาหลักสูตร

      1.1 พัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม

      1.2 ร่วมมือกับคณะในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

      1.3 พัฒนาหลักสูตรเพิ่มเป็น ๑๓ หลักสูตร

2.ด้านการพัฒนาผู้เรียน

      2.1 ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีความรู้ คู่คุณธรรม

      2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บัณฑิตสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด

      2.3 พัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการวิจัย

      2.4 พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามมาตรฐานของหลักสูตร

3.ด้านการพัฒนางานวิจัย

      3.1 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และสังคม

      3.2 ยกระดับการเผยแพร่งานวิจัย

4.ด้านการพัฒนาบุคลากร

      4.1 ส่งเสริมบุคลากรให้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

      4.2 ส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณวุฒิทางการศึกษาที่สูงขึ้น

      4.3 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

5.ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

      5.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

      5.2 สร้างเครือข่ายการจัดการศึกษาร่วมกับสถาบันการศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ

...