ปรัญชา พันธกิจ วิสัยทัศน์

ปรัชญา (Philosophy)

คุณธรรม นำความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น สานศิลป์มรดกโลก

พันธกิจ (Mission)

การกำหนดพันธกิจของสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา กำหนดขึ้นโดยพิจารณาให้สอดคล้อง กับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ดังนี้

1. จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF : HEd)

2. จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

วิสัยทัศน์ (Vision)

สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเป็นสถาบันผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของท้องถิ่น และระดับชาติ