ปรัญชา ปณิธาน วิสัยทัศน์

ปรัชญา

บัณฑิตวิทยาลัย มุ่งกำกับมาตรฐานการผลิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีคุณภาพ คุณธรรม นำความรู้การพัฒนาท้องถิ่นให้ยั่งยืน

วิสัยทัศน์

กำกับหลักสูตรให้มีมาตรฐาน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยฐานการวิจัยภายใต้ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

1.ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

2.กำกับมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

3.กำกับมาตรฐานการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาให้ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

อัตลักษณ์

ความรู้ดี มีทักษะวิจัย ใฝ่คุณธรรม นำท้องถิ่น

เอกลักษณ์

บัณฑิตศึกษา มีความรับผิดชอบ อ่อนน้อม ถ่อมตน อาสา เสียสละ

ค่านิยม/วัฒนธรรมองค์กร

สรรค์สร้างความรู้ มุ่งสู่คุณภาพ ยึดมั่นอุดมการณ์ บริการเป็นเลิศ

ปณิธาน

“เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานบัณฑิตศึกษา สร้างสรรค์องค์ความรู้ เสริมศักยภาพการวิจัย และผสานประโยชน์ต่อท้องถิ่นและสังคม”

นโยบายบัณฑิตวิทยาลัย

1.การทำงานเป็นทีม

      1.1 พัฒนาหลักสูตรทุกระดับให้มีคุณภาพ

      1.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพตรงตามผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร

2.ด้านการบริหารจัดการ

      2.1 บริการให้มีประสิทธิภาพสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้บริการ

...