เกี่ยวกับหน่วยงาน

กิจกรรมหน่วยงานล่าสุด

ปรัญชา ปณิธาน วิสัยทัศน์

ปรัชญา

บัณฑิตวิทยาลัย มุ่งกำกับมาตรฐานการผลิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีคุณภาพ คุณธรรม นำความรู้การพัฒนาท้องถิ่นให้ยั่งยืน

วิสัยทัศน์

“กำกับมาตรฐานหลักสูตรให้มีคุณภาพ ภายใต้ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ภายในปี 2567”

พันธกิจ

1.ส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม

2.ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่สนองความต้องการและแก้ปัญหาให้กับท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ

3.ส่งเสริมบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม และทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและสอดคล้องตามแนวพระราชดำริ

4.พัฒนาระบบการบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

5.สร้างเครือข่ายการจัดการศึกษาร่วมกับสถาบันการศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ

อัตลักษณ์

ความรู้ดี มีทักษะวิจัย ใฝ่คุณธรรม นำท้องถิ่น

เอกลักษณ์

บัณฑิตศึกษา มีความรับผิดชอบ อ่อนน้อม ถ่อมตน อาสา เสียสละ

ค่านิยม : GSTSU

1. G Good Governance : ยึดหลักธรรมาภิบาล

2. S Standard : มุ่งมั่นมาตรฐาน

3.T Teamwork : ทำงานเป็นทีม

4.S Service mind/Smile : ยิ้ม และมีจิตบริการ

5.U Ultimate Goal : ฝันให้ไกลไปให้ถึง

สมรรถนะหลัก

กำกับดูแลการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

วัฒนธรรมองค์กร

การบริหารจัดการองค์กรโดยสร้างความร่วมมือและการบริการที่ดี

ปณิธาน

“เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานบัณฑิตศึกษา สร้างสรรค์องค์ความรู้ เสริมศักยภาพการวิจัย และผสานประโยชน์ต่อท้องถิ่นและสังคม”

นโยบายบัณฑิตวิทยาลัย

1.การทำงานเป็นทีม

      1.1 พัฒนาหลักสูตรทุกระดับให้มีคุณภาพ

      1.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพตรงตามผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร

2.ด้านการบริหารจัดการ

      2.1 บริการให้มีประสิทธิภาพสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้บริการ

...