ปรัญชา ปณิธาน วิสัยทัศน์

ปรัชญา (Philosophy)

“พัฒนาบัณฑิตศึกษา สู่การพัฒนาท้องถิ่น”

ปณิธาน (resolution)

“เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานบัณฑิตศึกษา สร้างสรรค์องค์ความรู้ เสริมศักยภาพการวิจัย และผสานประโยชน์ต่อท้องถิ่นและสังคม”

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ภายใต้ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ”

พันธกิจ (Mission)

การกำหนดพันธกิจของสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา กำหนดขึ้นโดยพิจารณาให้สอดคล้อง กับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ดังนี้

1.ส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม

2.ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่สนองความต้องการและแก้ปัญหาให้กับท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ

3.ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม และทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและสอดคล้องตามแนวพระราชดำริ

4.พัฒนาระบบการบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

5.สร้างเครือข่ายการจัดการศึกษาร่วมกับสถาบันการศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ

อัตลักษณ์ (identity)

“บัณฑิตมีมาตรฐานพร้อมทำงานบนพื้นฐานการวิจัย”

เอกลักษณ์ (unique)

“องค์กรมีความเข็มแข็งและทำงานแบบบูรณาการร่วมกัน”

วัฒนธรรมองค์กร (corporate culture)

“ความร่วมมือ การบริหารจัดการ การบริการที่ดี อ่อนน้อม ถ่อมตน รู้หน้าที่ และมีวินัย”

ค่านิยม (values)

1.การทำงานเป็นทีม

2.การให้ความสำคัญกับผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเครือข่ายความร่วมมือ

3.รับผิดชอบต่อองค์กรและสังคม

4.พร้อมปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง