ปฏิทินการดำเนินงาน

...
...

27 เมษายน 2564

หนังสือ สป.อว. ด่วนที่สุด ที่ อว 0200.1/ว3108 ลงวันที่ 19 เมษายน 2564 เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงการแจ้งเวียนหนังสือในเว็บไซต์

27 เมษายน 2564

หนังสือศูนย์ ศอ.ปส. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ ศอ.ปส.จ.อย./ว198 ลงวันที่ 20 เมษายน 2564 เรื่อง ขอส่งประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ (กัญชา)

27 เมษายน 2564

หนังสือ ที่ อย 0032/ว6258 ลงวันที่ 17 เมษายน 2564 เรื่อง ขอส่งคำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 30

27 เมษายน 2564

หนังสือ ที่ อย 0032/ว6259 ลงวันที่ 18 เมษายน 2564 เรื่อง ขอส่งคำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง มาตรการปฏิบัติตนสำหรับบุคคลที่เข้ารับการตรวจหาเชื้อเนื่องจากมีเหตุอันควรสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

27 เมษายน 2564

หนังสือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด่วนที่สุด ที่ อย 0018.1/ว 6152 ลงวันที่ 10 เมษายน 2564 เรื่อง การออกข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 19)

27 เมษายน 2564

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อย 0018.1/ว6388 ลงวันที่ 20 เมษายน 2564 เรื่อง แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

27 เมษายน 2564

หนังสือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ อย 0018.1/ว5904 ลงวันที่ 8 เมษายน 2564 เรื่อง ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ และเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรมกิจกรรมทั้งหมด

วิดีทัศน์ทั้งหมด

วัฒนธรรมสถานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

การแสดงอุเละห์นบี หรือการตีกลองรำมะนาขับกล่อมท่านศาสดามูฮำหมัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เส้นทางสังคมพหุวัฒนธรรมในนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา