ปฏิทินการดำเนินงาน

...
...

16 เมษายน 2564

หนังสือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ และเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

12 เมษายน 2564

ประกาศ มหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 15

11 เมษายน 2564

ประกาศ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง มาตรการสำหรับควบคุมการเดินทางของบุคคลที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

9 เมษายน 2564

ประกาศ กระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช 2564

9 เมษายน 2564

ประกาศ มหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 14

30 มีนาคม 2564

ประชาสัมพันธ์หนังสือ เรื่อง Beauty of the Human Spirit COVID-19 in Thailand Jan - Oct 2020

23 มีนาคม 2564

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรมกิจกรรมทั้งหมด

วิดีทัศน์ทั้งหมด

การแสดงอุเละห์นบี หรือการตีกลองรำมะนาขับกล่อมท่านศาสดามูฮำหมัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เส้นทางสังคมพหุวัฒนธรรมในนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

เส้นทางสังคมพหุวัฒนธรรมในนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา : หมู่บ้านฮอลันดา