ปรัญชา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา (Philosophy)

รอบรู้ เชิดชู สู่สร้างสรรค์วัฒนธรรมอยุธยา

วิสัยทัศน์ (Vision)

สถาบันอยุธยาศึกษาเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน และสร้างสรรค์วัฒนธรรมอยุธยาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

พันธกิจ (Mission)

  1. ทำนุบำรุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอยุธยา
  2. รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอยุธยา
  3. บูรณาการองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอยุธยากับศาสตร์พระราชาและแนวพระราชดำริเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  4. สร้างเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลโดยเน้นการพัฒนาศักยภาพและการมีส่วนร่วมของบุคลากร