คณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา

image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์

รองอธิการบดี

image

อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม

ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา

image

นายเรวัติ แข็งขัน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

image

ดร.สมพล รัชตพิมลชัย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

image

นายสุจริต บัวพิมพ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

image

อาจารย์คมลักษณ์ ไชยะ

ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

image

อาจารย์ชะกาแก้ว สุดสีชัง

ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

image

อาจารย์ ดร.ฤดี เสริมชยุต

ผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ

image

อาจารย์ ดร.ธานี ชูกำเนิด

ผู้แทนคณะครุศาสตร์

image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิกานต์ ผลเจริญ

รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา

image

อาจารย์สุภารัตน์ ชัยกิตติภรณ์

รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา

image

อาจารย์อุมาภรณ์ กล้าหาญ

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา