คณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา

image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

image

อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ

ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา

image

นางสาวิตรี สุวรรณสถิตย์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

image

รองศาสตราจารย์อมรา กล่ำเจริญ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

image

นางเรียมจันทร์ โกมลวานิช

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวชศิลป์

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

image

อาจารย์ฤดี เสริมชยุต

ผู้แทนคณาจารย์ประจำ

image

อาจารย์เนตรนิภา เจียมศักดิ์

ผู้แทนคณาจารย์ประจำ

image

อาจารย์สุภารัตน์ ชัยกิตติภรณ์

รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา

image

อาจารย์กันยารัตน์ คงพร

รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา

image

นางสาวเกษรา ศรีวิเชียร

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา