ผู้บริหารและบุคลากร

image

อาจารย์ ดร. จงกล เฮงสุวรรณ

ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา

image

อาจารย์สุภารัตน์ ชัยกิตติภรณ์

รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา

image

อาจารย์กันยารัตน์ คงพร

รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา

image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิกานต์ ผลเจริญ

รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา

image

นางสาวเกษรา ศรีวิเชียร

หัวหน้าสำนักงานสถาบันอยุธยาศึกษา

image

นางสาวธัญวลัย แก้วแหวน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

image

นางสาวสายรุ้ง กล่ำเพชร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

image

นางประภาพร แตงพันธ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

image

นางสาวศรีสุวรรณ ช่วยโสภา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

image

นายพัฑร์ แตงพันธ์

นักวิชาการศึกษา

image

นางสาธิยา รื่นชล

นักวิชาการศึกษา

image

นายปัทพงษ์ ชื่นบุญ

นักวิชาการศึกษา

image

นายอายุวัฒน์ ค้าผล

นักวิชาการศึกษา

image

นางสาวอรอุมา โพธิ์จิ๋ว

นักวิชาการศึกษา

image

นางยุพดี ป้อมทอง

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

image

นางสายใจ ขันธฤกษ์

เจ้าหน้าที่คนงาน

image

นางอรุณ ชำนาญหมอ

เจ้าหน้าที่คนงาน