ผู้บริหารและบุคลากร

image

อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม

ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา

image

อาจารย์สุภารัตน์ ชัยกิตติภรณ์

รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา

image

อาจารย์อุมาภรณ์ กล้าหาญ

รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา

image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิกานต์ ผลเจริญ

รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา

image

นางสาวรสสุคนธ์ คำสอน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา

image

นางสาวธัญวลัย แก้วแหวน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

image

นางจิราพร พัฒน์ธนกิจ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

image

นางสาวศรีสุวรรณ ช่วยโสภา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

image

นายพัฑร์ แตงพันธ์

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

image

นางสาธิยา รื่นชล

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

image

นายปัทพงษ์ ชื่นบุญ

นักวิชาการศึกษา

image

นายอายุวัฒน์ ค้าผล

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

image

นางสาวอรอุมา โพธิ์จิ๋ว

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

image

นางยุพดี ป้อมทอง

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

image

นางสายใจ ขันธฤกษ์

เจ้าหน้าที่คนงาน

image

นางอรุณ ชำนาญหมอ

เจ้าหน้าที่คนงาน