แผนการจัดการความรู้

 1. แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เรื่อง เทคนิคการให้บริการความรู้ ณ แหล่งเรียนรู้ภูมิวัฒนธรรมอยุธยา
 2. แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
  เรื่อง เทคนิคการนำชมเส้นทางสังคมพหุวัฒนธรรมในนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
 3. แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
  เรื่อง เทคนิคการนำชมโบราณสถานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 4. แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
  เรื่อง เทคนิคการสำรวจและเผยแพร่องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 5. แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐