Chat Icon

ข่าวสารสถาบันอยุธยาศึกษา

4 เมษายน 2567

สถาบันอยุธยาศึกษา ขอเชิญผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกิจกรรม วันสำคัญทางศาสนาและประเพณี : วันสงกรานต์ “Soft Power สงกรานต์เย็นทั่วหล้า เลอคุณค่ามรดกภูมิปัญญาโลก” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ วันพุธที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ลานไทรวัดบรมพุทธาราม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หมายเหตุ : แต่งกายด้วยชุดผ้าไทยลายดอก หรือเสื้อลายดอก

21 มีนาคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกบุคคลผู้มีผลงานดีเด่น เพื่อมอบรางวัล "บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ" ครั้งที่ 21 ประจำปีพุทธศักราช 2567

20 มกราคม 2567

สถาบัน​อยุธยา​ศึกษา​ ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร​และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​พระนครศรี​อยุธยา​ เข้าร่วมพิธีทำ​บุญ​วัดบรม​พุ​ทธาราม​ ประจำปีพุทธศักราช​ ๒๕๖๗ ถวายภัตตาหาร​แด่คณะสงฆ์ ​๙ รูป จากวัดสุวรรณ​ดารา​ราม​ราชวรวิหาร​ และร่วมอนุรักษ์​วัฒนธรรมไทย ด้วยการแต่งกายด้วยชุดไทย หรือผ้าไทย ในวันอังคารที่ ๒๓ มกราคม​ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ลานไทร วัดบรมพุทธาราม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

29 กุมภาพันธ์ 2567

สถาบันอยุธยาศึกษา ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย เพื่อรับรางวัล "บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ" ครั้งที่ ๒๑ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ . กำหนดส่งตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ (โดยพิจารณาจากวันที่ประทับไปรษณียากรเป็นสำคัญ) . ดาวน์โหลดรายละเอียดการเสนอข้อมูลประวัติและผลงาน ได้ที่ https://citly.me/eWdUN . สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์/โทรสาร ๐๓๕ ๒๔๑ ๔๐๗ หรือ ๐๘๕ ๓๘๔๐ ๔๒๘ (นายปัทพงษ์ ชื่นบุญ ผู้ประสานงานโครงการ)

16 พฤษภาคม 2566

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ของสถาบันอยุธยาศึกษาในระบบออนไลน์ เรื่อง “ดวงดาวแห่งเบธเลเฮมบนดินแดนสยาม: ไพรัชศิลป์แห่งคริสตจักรในสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์”

10 เมษายน 2566

ขอเชิญผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกิจกรรม วันสำคัญทางศาสนาและประเพณี : วันสงกรานต์ “สงกรานต์สุขใจ แต่งไทย - ลายดอก” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ วันอังคารที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ลานไทรวัดบรมพุทธาราม มห

17 มีนาคม 2566

ขอแสดงความยินดีกับบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ที่ได้รับรางวัล "บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ" ครั้งที่ ๒๐ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖

17 มีนาคม 2566

ขอเรียนเชิญร่วมงานประชุมวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ ๓ และระดับนานาชาติครั้งที่ ๑๓ และการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมศาสตร์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๔

2 มีนาคม 2566

ขอเรียนเชิญคุณครูนาฏศิลป์ เข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดความรู้และทักษะการแสดง ชุด “อโยธยานาฏยวิจิตร” ในวันที่ ๒๕ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา !! รับจำนวนจำกัด ๓๐ ท่าน เท่านั้น

28 กุมภาพันธ์ 2566

ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและเวียนเทียนประทักษิณรอบพระอุโบสถ เนื่องในวันมาฆบูชา ในวันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ วัดบรมพุทธาราม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

28 กันยายน 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา(ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕)

29 กันยายน 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

29 กันยายน 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕

4 ตุลาคม 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

4 ตุลาคม 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ประเภทผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัย)

4 ตุลาคม 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการ พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ประเภทผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัย)

7 ตุลาคม 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕)

27 เมษายน 2564

หนังสือ สป.อว. ด่วนที่สุด ที่ อว 0200.1/ว3108 ลงวันที่ 19 เมษายน 2564 เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงการแจ้งเวียนหนังสือในเว็บไซต์

27 เมษายน 2564

หนังสือศูนย์ ศอ.ปส. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ ศอ.ปส.จ.อย./ว198 ลงวันที่ 20 เมษายน 2564 เรื่อง ขอส่งประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ (กัญชา)

27 เมษายน 2564

หนังสือ ที่ อย 0032/ว6258 ลงวันที่ 17 เมษายน 2564 เรื่อง ขอส่งคำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 30

27 เมษายน 2564

หนังสือ ที่ อย 0032/ว6259 ลงวันที่ 18 เมษายน 2564 เรื่อง ขอส่งคำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง มาตรการปฏิบัติตนสำหรับบุคคลที่เข้ารับการตรวจหาเชื้อเนื่องจากมีเหตุอันควรสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

27 เมษายน 2564

หนังสือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ อย 0018.1/ว5904 ลงวันที่ 8 เมษายน 2564 เรื่อง ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ และเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

27 เมษายน 2564

หนังสือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด่วนที่สุด ที่ อย 0018.1/ว 6152 ลงวันที่ 10 เมษายน 2564 เรื่อง การออกข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 19)

27 เมษายน 2564

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อย 0018.1/ว5875 ลงวันที่ 7 เมษายน 2564 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 9) มาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรและหลักเกณฑ์การดำเนินก

27 เมษายน 2564

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อย 0018.1/ว6388 ลงวันที่ 20 เมษายน 2564 เรื่อง แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

25 กุมภาพันธ์ 2564

แผนพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA-Improvement Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

23 มีนาคม 2564

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แสดงแถวที่ 1 to 30 of 35 (2 Pages)