การจัดการความรู้ (KM) ประจำปี ๒๕๖๓ ของสถาบันอยุธยาศึกษา
เรื่อง เทคนิคการนำชมเส้นทางสังคมพหุวัฒนธรรมในนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

...

สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดการความรู้ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๓ เรื่อง "เทคนิคการนำชมเส้นทางสังคมพหุวัฒนธรรมในนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา" เพื่อแสวงหาวิธีและแนวทางในการนำชมโบราณสถานต่าง ๆ ในเส้นทางการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สะท้อนเอกลักษณ์ของชุมชนที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลายของอยุธยา

คณะกรรมการจัดการความรู้ของสถาบันอยุธยาศึกษา ดำเนินงานโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management - KM) ทั้ง ๗ กระบวนการ เป็นเครื่องมือสำคัญในแสวงหาและแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ของบุคลากรภายในสถาบันฯ จนสามารถผลิต "คู่มือเทคนิคการนำชมเส้นทางสังคมพหุวัฒนธรรมในนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา" และได้มีการเผยแพร่แก่นักศึกษาในคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

ความพิเศษของคู่มือฯ อันเป็นผลผลิตของการจัดการความรู้ในครั้งนี้ คือการนำข้อเสนอแนะจากการจัดการความรู้ครั้งก่อน มาพัฒนาให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น คือนอกเหนือจากการนำเสนอเทคนิควิธีการในการนำเที่ยวที่มัคคุเทศก์ควรทราบแล้ว ยังได้คัดสรรเนื้อหาที่ควรใช้สำหรับการบรรยายแก่นักท่องเที่ยวจากแหล่งข้อมูลหลายๆ เล่มให้รวมอยู่ในคู่มือเทคนิคการนำชมเส้นทางสังคมพหุวัฒนธรรมในนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยานี้ฉบับนี้

คณะกรรมการจัดการความรู้ของสถาบันอยุธยาศึกษา มีความมุ่งหวังว่า คู่มือเทคนิคการนำชมเส้นทางสังคมพหุวัฒนธรรม ในนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์กับบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษาในการปฏิบัติราชการ ตลอดจนสามารถบูรณาการกับการเรียนการสอนของนักศึกษาและอาจารย์ รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจทั่วไป

การจัดการความรู้ (KM) ประจำปี ๒๕๖๒ ของสถาบันอยุธยาศึกษา
เรื่อง คู่มือนำชมโบราณสถานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

...

คู่มือนำชมโบราณสถานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเล่มนี้ เกิดขึ้นจากประสบการณ์การทำงานด้านการนำชมโบราณสถานภายในมหาวิทยาลัยของบุคลากรในสถาบันอยุธยาศึกษาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทำให้เกิดองค์ความรู้ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ เช่น ด้านการศึกษาข้อมูลในการนำชมโบราณสถาน ลำดับเส้นทางท่องเที่ยวที่เหมาะสม การใช้ระยะเวลาในการนำเที่ยวแต่ละที่ การเลือกสรรเนื้อหาในการบรรยาย และการพาชมจุดต่างๆ ในโบราณสถานแต่ละแห่ง เป็นต้น ความรู้ที่อยู่ในบุคลากรของสถาบันฯ เหล่านี้ ได้นำมาสู่กระบวนการจัดการความรู้ และถูกถ่ายทอดออกมาเป็นคู่มือการนำเที่ยวฉบับนี้

ผู้ใช้งานคู่มือนำเที่ยวฉบับนี้ สามารถศึกษาและปฏิบัติตามความแนะนำต่างๆ โดยสามารถปรับประยุกต์ ให้เข้ากับบริบท และข้อจำกัดต่างๆ ในการนำเที่ยวของผู้ใช้งานเอง สถาบันอยุธยาศึกษามุ่งหวังว่าคู่มือฉบับนี้จะช่วยให้ผู้ใช้งาน เข้าใจกลวิธีต่างๆ ในการนำชม ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการนำเที่ยวแหล่งโบราณสถานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้เป็นอย่างดี