งาน ARU HALF MARATHON 2024


  • เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗ คณะผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา นำโดย อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ได้ดำเนินงานฝ่ายปฏิคม ในงาน “ARU HALF MARATHON 2024” ตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้ทำหน้าที่ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ ผู้เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน และพิธีมอบรางวัล โดยจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับแขกผู้มีเกียรติ ประสานงานกับฝ่ายพิธีการเรื่องรายชื่อแขกผู้มีเกียรติสำหรับมอบรางวัลบนเวที รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน .

Posted by : Web Master Ayutthaya Studies

ปรับปรุง : Feb 25, 2024แฟ้มภาพกิจกรรม