กิจกรรม EdPEx Day


  • เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ สถาบันอยุธยาศึกษา โดย อาจารย์สุภารัตน์ ชัยกิตติภรณ์ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากร จัดกิจกรรม EdPEx Day โดยมีวาระการประชุมสำคัญ คือ การรายงานความคืบหน้าร่างการเขียนรายงานการประเมินตนเอง และกำหนดผลลัพธ์หมวด ๗ ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : Web Master Ayutthaya Studies

ปรับปรุง : Feb 09, 2024แฟ้มภาพกิจกรรม