ร่วมสำรวจชุมชนเพื่อเก็บข้อมูลสนับสนุนการจัดทำผ้าลายอัตลักษณ์ประจำจังหวัดอ่างทอง


 • เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้นายพัฑร์ แตงพันธ์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ เข้าร่วมสำรวจชุมชนเพื่อเก็บข้อมูลสนับสนุนการจัดทำผ้าลายอัตลักษณ์ประจำจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง .


  การสำรวจชุมชนครั้งนี้ มีนายทัศนัย สุธาพจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (กลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจและสังคม) เป็นประธาน พร้อมด้วยวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง นายอำเภอวิเศษชัยชาญ นายอำเภอแสวงหา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ร่วมกิจกรรมการสำรวจชุมชน เพื่อเก็บข้อมูลสนับสนุนการจัดทำผ้าลายอัตลักษณ์ประจำจังหวัดอ่างทอง ภายใต้แนวคิด “สรรค์สร้างอัตลักษณ์ลายผ้าไทย ความภูมิใจจังหวัดอ่างทอง" ณ พื้นที่เป้าหมาย ๔ แห่ง ประกอบด้วย


  - ร้านมาลีขนมไทย (ขนมเกสรลำเจียก) ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ


  - วัดเขียน ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ


  - กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านขวาง ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ


  - กลุ่มอาชีพทอผ้ามัดหมี่บ้านดอนบ่อ ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทองจังหวัดอ่างทอง


  . โดยกิจกรรมนี้เพื่อวัตถุประสงค์ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์และส่งเสริมการใช้ ผ้าไทย นำองค์ความรู้ และภูมิปัญญาจากสำรวจข้อมูลมาออกแบบผ้าลายอัตลักษณ์ของจังหวัดอ่างทอง และส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าลายอัตลักษณ์จังหวัดอ่างทอง สู่แฟชั่นสากล

Posted by : Web Master Ayutthaya Studies

ปรับปรุง : Feb 16, 2024แฟ้มภาพกิจกรรม