สถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมงานวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗


  • วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ หัวหน้าสำนักงาน และบุคลากร เข้าร่วมงานวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และถวายดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และกล่าวคำถวายพระพรในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ เนื่องในวันราชภัฏ (ครบรอบ ๓๒ ปี) โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : Web Master Ayutthaya Studies

ปรับปรุง : Feb 14, 2024แฟ้มภาพกิจกรรม