ประชุมวิชาการสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๗


  • เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ สถาบันอยุธยาศึกษา นำโดย อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา อาจารย์อุมาภรณ์ กล้าหาญ รองผู้อำนวยการ พร้อมบุคลากร เข้าร่วมประชุมวิชาการสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๗ โดยมีท่านโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และพบปะผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อสร้างเครือข่าย ความสัมพันธ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศ) ซึ่งเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ร่วมกับกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศ โดยถือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ติดตามผลการดำเนินงาน แนวทางการปฏิบัติงาน เทคนิคเรื่องการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ และ อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับมอบรางวัล “ราชภัฏคุณากร“ จากท่านโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม: ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ และร่วมลงนาม (MOU) ความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม ระหว่างกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กับสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาราชภัฏแห่งประเทศไทย 38 แห่ง เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงานทางด้านศิลปวัฒนธรรม สนับสนุนพันธกิจทางวิชาการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น ณ ห้อง Hall ๑ โรงแรมบีลีฟ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ช่วงเย็นได้เดินทางเข้าร่วมพิธีเปิดและชมการแสดงวิถีวัฒนธรรมชาวกูย (แกลมอ) และมอบธงให้กับเจ้าภาพในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๘ ร่วมทั้งรับชมการแสดงเทศกาลแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ Thailand CEP ณ เวทีสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

Posted by : Web Master Ayutthaya Studies

ปรับปรุง : Feb 11, 2024แฟ้มภาพกิจกรรม