โครงการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นตลาดหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


  • ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นายพัฑร์ แตงพันธ์ และนายปัทพงษ์ ชื่นบุญ นักวิชาการศึกษา ประจำสถาบันอยุธยาศึกษา นำนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าพื้นที่เพื่อสำรวจและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในย่านตลาดหัวรอ ในประเด็นที่เกี่ยวกับการค้าขายทางน้ำในย่านหัวรอ ณ ชุมชนเกาะลอย และเกาะวัดช่องลม ซึ่งเป็นชุมชนเล็กๆ ตั้งอยู่ในจุดที่แม่น้ำลพบุรีและแม่น้ำป่าสักไหลมาบรรจบกันทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ซึ่งในอดีตเคยเป็นย่านชุมชนและการค้าทางน้ำที่สำคัญของเมืองพระนครศรีอยุธยา . การศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัย และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ด้วยทุนทางวัฒนธรรมเมืองมรดกโลก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา . การเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้รู้ในชุมชนทั้ง 2 แห่ง ทำให้คณะศึกษา ได้ข้อมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวอยุธยาในสมัยที่ยังมีการอยู่อาศัยในลักษณะชุมชนขนาบน้ำ ใช้แม่น้ำและลำคลองเป็นเส้นทางคมนาคมสัญจร การค้าขายทางน้ำ ทั้งที่ค้าขายในเรือนแพ และเรือเร่ขายของ การขนส่งทางเรือ ที่มีทั้งเรือเมล์ เรือหางยาว เรือสองตอน และเรือเข็ม และเหตุปัจจัยแห่งความเปลี่ยนแปลงของการค้าขายทางน้ำในย่านหัวรอ . ขอเชิญติดตามบันทึกเรื่องราวการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ตลาดหัวรอ ของนักวิชาการศึกษา ประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ได้ในเพจ “งานวิชาการ สถาบันอยุธยาศึกษา” https://www.facebook.com/profile.php?id=100057584225614

Posted by : Web Master Ayutthaya Studies

ปรับปรุง : Feb 06, 2024แฟ้มภาพกิจกรรม