งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒ ภายใต้แนวคิด “ด๊ะดาด ศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม”


  • วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ สถาบันอยุธยาศึกษา นำโดย อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒ ภายใต้แนวคิด “ด๊ะดาด ศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม” โดยในงานได้รับเกียรติจาก นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒ ภายใต้แนวคิด “ด๊ะดาด ศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม” โดยมี ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวง อว. นางสาววราภรณ์ รุ่งตระการ ที่ปรึกษาด้านระบบบริหารการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวง อว. ผู้บริหารสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ คณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมงาน


    ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยสถาบันอยุธยาศึกษา ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีการรับมอบตราสัญลักษณ์ให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพการจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๓ โดยได้จัดชุดการแสดง "อัครศิลป์วิวัฒนา อารยะอยุธยามรดกโลก" ในการรับเป็นเจ้าภาพ ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Posted by : Web Master Ayutthaya Studies

ปรับปรุง : Feb 23, 2024แฟ้มภาพกิจกรรม