สถาบันอยุธยาศึกษาให้การต้อนรับคณะผู้สูงอายุเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


  • เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. สถาบันอยุธยาศึกษา อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย อาจารย์อุมาภรณ์ กล้าหาญ รองผู้อำนวยการ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้สูงอายุเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุปิยา ทาปทา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จำนวน 41 ท่าน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสถาบันอยุธยาศึกษา ประกอบด้วย แหล่งเรียนรู้ภูมิวัฒนธรรมอยุธยา ศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษา และศูนย์เรียนรู้และสร้างสรรค์ผ้าลายอย่างเอกลักษณ์อยุธยา ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : Web Master Ayutthaya Studies

ปรับปรุง : Feb 16, 2024แฟ้มภาพกิจกรรม