รวมเว็บไซต์ วิทยานิพนธ์ งานวิจัย

รวมเว็บไซต์ วิทยานิพนธ์ งานวิจัย

 1. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat University Theses
 2. คลังปัญญาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University Intellectual Repository (CUIR)
 3. ฐานข้อมูล Dspace มหาวิทยาลัยศิลปากร
 4. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต (DPU e-Theses)
 5. ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร NU Digital Repository
 6. คลังปัญญามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ PSU Knowledge Bank มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 7. Thai Digital Collection (TDC)
 8. Research Gateway Common Service สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 9. ศูนย์ข้อมูลการวิจัย Digital (วช.)
 10. ฐานข้อมูลงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 11. งานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 12. ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านแรงงาน กลุ่มงานวิจัยและวางแผนกำลังแรงงาน สำนักเศรษฐกิจการแรงงาน กระทรวงแรงงาน
 13. งานวิจัย สถาบันพระปกเกล้า
 14. ฐานข้อมูลงานวิจัยสำนักงานกิจการยุติธรรม
 15. งานวัจัย สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ)
 16. EThOS e-theses Online Service
 17. Trove (Australian Digital Theses)
 18. 18.Massachusetts Institute of Technology
 19. University of Pittsburgh
 20. Colorado State University
 21. Pace University
 22. North Carolina State University
 23. Pennsylvania State University
 24. University of Florida
 25. Utah State University
 26. California Institute of Technology
 27. University of Helsinki
 28. Duke University
 29. Cornell University
 30. University of Michigan