ศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย

ข้อมูลศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย

ข้อมูลนักศึกษาและศิษย์เก่าที่รางวัลในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

จำนวนนักศึกษาที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม หรือ ลงเรียนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนฯ