แบบฟอร์มเอกสาร

บว. ชนิดไฟล์ PDF

 1. บว.1-คำร้องทั่วไป
 2. บว.2-เทียบโอนผลการเรียน
 3. บว.3-คำร้องขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
 4. บว.3_1-คำร้องขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
 5. บว.4-คำร้องขอเสนอเค้าโครงความคิดวิทยานิพนธ์-Concept-Paper
 6. บว.5-คำร้องขอเสนอชื่อเรื่องและโครงร่าง
 7. บว.5-1ข้อมูลประกอบการเสนอชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์รวมคำอธิบาย
 8. บว.5-2-ขอเปลี่ยนชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
 9. บว.6-คำร้องขอเสนอชื่อเรื่องและเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ
 10. บว.6-2-แบบอมุมัติชื่อเรื่องและเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ
 11. บว.7-คำร้องขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
 12. บว.7-2-คำร้องขออมุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์
 13. บว.8-คำร้องขอเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือ
 14. บว.9-คำร้องขอเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือ
 15. บว.10-คำร้องขอความอนุเคราะห์เก็บรวมรวมข้อมูล-สัมภาษณ์
 16. บว.11-คำร้องขอสอบวิทยานิพนธ์-การค้นคว้าอิสระ
 17. บว.11-1-หนังสือรับรองการตีพิมพ์เผยแพร่บทความ-ก่อนขอขึ้นสอบปากเปล่า
 18. บว.12-คำร้องขอตรวจรูปแบบเล่มวิทยานิพนธ์-การค้นคว้าอิสระ