แบบฟอร์มเอกสาร

บว. ชนิดไฟล์ PDF

 1. บว.1-คำร้องทั่วไป
 2. บว.2-เทียบโอนผลการเรียน
 3. บว.3-คำร้องขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
 4. บว.3_1-คำร้องขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
 5. บว.4-คำร้องขอเสนอเค้าโครงความคิดวิทยานิพนธ์-Concept-Paper
 6. บว.5-คำร้องขอเสนอชื่อเรื่องและโครงร่าง
 7. บว.5-1ข้อมูลประกอบการเสนอชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์รวมคำอธิบาย
 8. บว.5-2-ขอเปลี่ยนชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
 9. บว.6-คำร้องขอเสนอชื่อเรื่องและเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ
 10. บว.6-2-แบบอมุมัติชื่อเรื่องและเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ
 11. บว.7-คำร้องขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
 12. บว.7-2-คำร้องขออมุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์
 13. บว.8-คำร้องขอเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือ
 14. บว.9-คำร้องขอเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือ
 15. บว.10-คำร้องขอความอนุเคราะห์เก็บรวมรวมข้อมูล-สัมภาษณ์
 16. บว.11-คำร้องขอสอบวิทยานิพนธ์-การค้นคว้าอิสระ
 17. บว.11-1-หนังสือรับรองการตีพิมพ์เผยแพร่บทความ-ก่อนขอขึ้นสอบปากเปล่า
 18. บว.12-คำร้องขอตรวจรูปแบบเล่มวิทยานิพนธ์-การค้นคว้าอิสระ

a form

 1. G.S 1 GENERAL REQUEST FORM (คำร้องทั่วไป)
 2. G.S 2 Transfer_Exemption Credits Request Form (เทียบโอนผลการเรียน )
 3. G.S 3 Thesis Independent Study Advisor Appointment Form (คำร้องขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ)
 4. G.S 3-1 Change_Appointment of ThesisIndependent Study Advisor Request Form (คำร้องขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ)
 5. G.S 4 Proposal of Doctoral Dissertation Concept Paper (คำร้องขอเสนอเค้าโครงความคิดวิทยานิพนธ์)
 6. G.S 5 Thesis Title and Proposal Approval Form (คำร้องขอเสนอชื่อเรื่องและโครงร่าง)
 7. G.S 6 Independent Study Title approval and Proposal examination (คำร้องขอเสนอชื่อเรื่องและเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ)
 8. G.S 7 Thesis Proposal Examination Request Form (คำร้องขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์)
 9. G.S 7-2 Request for Thesis Proposal Approval (คำร้องขออมุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์)
 10. G.S 8 Invitation to Specialists to Conduct Quality Analysis of tools (คำร้องขอเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือ)
 11. G.S 9 Issuance of the letter for Data Collection (คำร้องขอเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือ)
 12. G.S 10 Issuance of the Letter for Data Collection_Interview for the Research (คำร้องขอความอนุเคราะห์เก็บรวมรวมข้อมูล-สัมภาษณ์)
 13. G.S 11 Thesis_Independent Study Examination (คำร้องขอสอบวิทยานิพนธ์-การค้นคว้าอิสระ)
 14. G.S 11-1 Publications of the Thesis_Independent Study Approval Form (หนังสือรับรองการตีพิมพ์เผยแพร่บทความ ก่อนขอขึ้นสอบปากเปล่า
 15. G.S 12 Request to Review Format and Abstract (คำร้องขอตรวจรูปแบบเล่มวิทยานิพนธ์-การค้นคว้าอิสระ)
 16. G.S 12-1 Result of Thesis_Independent Study Format Review (แบบแจ้งผลการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์-การค้นคว้าอิสระ)
 17. G.S 12-1A Summary of corrections requried
 18. G.S 12-2 Result of Abstract Review (แบบแจ้งผลการตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษวิทยานิพนธ์-การค้นคว้าอิสระ)
 19. G.S 13 GRADUATION REQUEST FORM (คำร้องขอเป็นผู้สำเร็จการศึกษา)
 20. G.S 14 Report of the Plagiarism Detection (แบบรายงานผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิทยานิพนธ์-การค้นคว้าอิสระ)
 21. G.S 15 Publication of Article of Thesis_Independent Study (หนังสือรับรองการตีพิมพ์เผยแพร่บทความเพื่อขอสำเร็จการศึกษา)
 22. G.S 16 Submission of Thesis_Independent Study Form (คำร้องขอส่งเล่มวิทยานิพนธ์-การค้นคว้าอิสระ)
 23. G.S 17 Certification of Implementation of Research, Creativity and Innovation (หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย)
 24. G.S 18 Security Deposit Refund Request Form (คำร้องขอถอนเงินประกัน)